Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/77/2003 z dnia 2003-07-02

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r., zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391 z 2003r., Dz. U. Nr 65 poz. 594 z 2003r.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Określa się następujący zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za okres I półrocza roku budżetowego jest opracowana w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa na dany rok.
 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za okres I półrocza Zarząd Powiatu przedkłada w formie tabelarycznej, opisowej i graficznej.
 3. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza obejmuje:
  1. planowane i wykonane dochody budżetowe według źródeł ich pozyskania z wyodrębnieniem zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
  2. planowane i wykonane wydatki budżetowe z wyodrębnieniem grup rodzajowych wyszczególnionych w uchwale budżetowej oraz w podziale na realizację zadań własnych Powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
  3. planowane i wykonane przychody i wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych i powiatowych funduszy celowych.
§2

Forma tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze roku budżetowego obejmuje:

 1. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz jego wykonanie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu w ujęciu liczbowym i procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu.
 2. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie dochodów budżetu Powiatu z wyodrębnieniem:
  1. Dochodów budżetu Powiatu według źródeł ich powstawania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  2. Dochodów budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  3. Dochodów budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  4. Dochodów budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
 3. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie wydatków budżetu Powiatu z wyodrębnieniem:
  1. Wydatków budżetu Powiatu według kierunków wydatkowania i działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  2. Wydatków budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  3. Wydatków budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  4. Wydatków budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu;
  5. Wydatków budżetu Powiatu według miejsc powstawania (jednostki organizacyjne Powiatu) według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
  Wydatki według miejsc powstawania prezentowane są w ujęciu liczbowym w podziale na:
  1. wydatki bieżące, z tego:
   • wynagrodzenia,
   • ubezpieczenia społeczne i inne ubezpieczenia pracownicze,
   • zużycie energii,
   • podatki i opłaty,
   • usługi obce,
   • pozostałe,
  2. wydatki majątkowe.
 4. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany przychodów oraz wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych i powiatowych funduszy celowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym i procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu.
§3

Forma opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego obejmuje przedstawienie:

 1. Planowanych i wykonanych dochodów budżetu według źródeł ich pozyskania z wyodrębnieniem na zadania własne i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach oraz zaprezentowanie przyczyn powstania ewentualnych odchyleń zrealizowanych dochodów od wielkości planowanych odpowiadających upływowi czasu;
 2. Planowanych i wykonanych wydatków budżetowych z wyodrębnieniem grup rodzajowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowanych zgodnie z upływem czasu oraz zaprezentowanie przyczyn ewentualnych odchyleń zrealizowanych wydatków od wielkości planowanych;
 3. Planowanych i wykonanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego, środków specjalnych i powiatowych funduszy celowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowanych zgodnie z upływem czasu oraz zaprezentowanie przyczyn ewentualnych odchyleń od wielkości planowanych.
§4

Forma graficzna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego obejmuje wykresy ilustrujące plan i wykonanie dochodów i wydatków.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Traci moc uchwała Nr XXII/249/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych organ stanowiący Powiatu jest zobowiązany określić zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z którym Zarząd Powiatu winien opracować i przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

data opublikowania: 2003-07-18 08:41:15
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-18 08:41:15

Strona odwiedzona 986 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.