Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/80/2003 z dnia 2003-07-02

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2003r

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Przystosowanie przez pracodawców tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb - 100.000 zł .
 2. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - 5.000 zł .
 3. Szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych przez pracodawcę - 500 zł .
 4. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego - 500 zł .
 5. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 19.000 zł.

Zadania realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

§ 2

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 100.000 zł w tym : osoby dorosłe - 60.000 zł, dzieci i młodzież - 40.000 zł .
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 40.000 zł w tym : osoby dorosłe - 25.000 zł, dzieci i młodzież - 15.000 zł.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 79.960 zł w tym : osoby dorosłe - 49.960 zł, dzieci i młodzież - 30.000 zł.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 80.000 zł w tym : osoby dorosłe - 50.000 zł, dzieci i młodzież - 30.000 zł.

Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje do realizacji poniższe zobowiązania, które finansowane będą w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Zobowiązanie dotyczące zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - 121.561 zł.
 2. Zobowiązanie dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne- 87.509 zł.
 3. Zobowiązanie dotyczące dofinansowania działania warsztatu terapii zajęciowej - 308.522 zł
§ 4

Do wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań, tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr.96 poz.861, z 2002r. z późniejszymi. zmianami).

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowego Gryfinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia RadziePowiatu sprawozdania z wykonania zadań w terminie do 30 kwietnia 2004 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest zapis art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1998r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) który mówi: "Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" - tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań.

Rada powiatu w trakcie roku budżetowego ma prawo przesunąć środki finansowe pomiędzy zadaniami bądź rodzajami zadań. Przesunięcie to następuje w formie uchwały i nie wymaga akceptacji PFRON.

Na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2003 otrzymano środki w kwocie 942.552 zł, w tym kwotę 517.592 zł na zobowiązania.

Wobec powyższego środki finansowe w kwocie 424.960 zł przeznaczono na realizację pozostałych zadań.

REHABILITACJA ZAWODOWA

W zadaniu określonym jako przystosowanie przez pracodawcę tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Zmiana zapisu art. 26 zawęziła pomoc przyznawaną na mocy tego przepisu jedynie do zwrotu kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy. Oznacza to, że koszty utworzenia stanowiska pracy poniesie pracodawca, a Fundusz dofinansuje jedynie koszty przystosowania stanowiska dla potrzeb danej osoby niepełnosprawnej. Przykładowo dofinansowanie objąć może koszt specjalnego oprogramowania komputerowego dla osoby niedowidzącej, różnicę w cenie między zwykłym monitorem a monitorem o większym ekranie. Potrzeby te ma rozpoznawać służba medycyny pracy.

Zmniejszona została także wysokość zwracanych kosztów - nie może ona przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy. Natomiast koszty rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych przez służby medycyny pracy zwracane są jedynie w wysokości do 15 % kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy. Wobec powyższego zmniejszyło się zainteresowanie pracodawców tego rodzaju pomocą.

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia kwalifikacji zawodowej.

Z informacji jaką uzyskano z PUP w celu wyłonienia spośród osób niepełnosprawnych kandydatów na szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie organizował spotkania z tymi osobami. W wyniku tych spotkań ustalono, że wśród osób niepełnosprawnych jest niewielkie zainteresowanie możliwością przeszkolenia. Brak zainteresowania wynikał przede wszystkim z braku ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych ( Zakłady Pracy Chronionej z naszego terenu przejawiają tendencje do zmniejszania zatrudnienia ) ponadto szkolenia odbywają się z reguły poza terenem naszego powiatu - Szczecin, co dla większości osób niepełnosprawnych stanowi bardzo duże utrudnienie (konieczność codziennych dojazdów środkami komunikacji publicznej).

W związku z powyższym zgodnie z wnioskiem kierownika PUP zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych w latach ubiegłych żaden pracodawca nie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego na to zadanie zaplanowano kwotę 500 zł.

Zadanie jakim jest dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego w latach ubiegłych nie wzbudzało zainteresowania osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy zaplanowano kwotę 500 zł.

W zakresie ustawowej regulacji zasad udzielania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rolniczej ustawa wprowadza dodatkowy wymóg, by osoba ubiegająca się o pożyczkę nie osiągnęła wieku emerytalnego. Wskazać przy tym należy, że zapis tego artykułu posługuje się wymogiem nieosiągnięcia wieku emerytalnego, a nie warunkiem nieuzyskania prawa do emerytury.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest pojęciem tożsamym z uzyskaniem prawa do emerytury.

Do dnia dzisiejszego żadna osoba nie złożyła wniosku o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej. Zabezpieczono na to zadanie 19.000zł, z uwagi na zainteresowanie osób niepełnosprawnych tą formą pomocy.

Razem na rehabilitację zawodową postanowiono przeznaczyć kwotę 125.000 zł

REHABILITACJA SPOŁECZNA

W większej części postanowiono przeznaczyć środki finansowe na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, z której ma możliwość bezpośrednio skorzystać więcej osób niepełnosprawnych mniejszymi nakładami finansowymi.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu społecznym i stwarza możliwość integracji oraz pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne bariery, które mogą utrudniać proces rehabilitacji.

Zaplanowana na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych kwota 100.000 zł umożliwi osobom niepełnosprawnym skorzystanie z tej formy rehabilitacji, która zabezpiecza osoby niepełnosprawne kompleksowo tj. zarówno w aspekcie medycznym, psychicznym jak i społecznym. Do dnia dzisiejszego złożonych zostało 78 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 61.000 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest zadaniem, które PCPR realizuje od roku 2002. W związku z ogłoszeniem roku 2003 - Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych do PCPR wpłynęły wnioski na które można tylko zaplanowanować kwotę 40.000 zł.

Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne są jednym z najistotniejszych ograniczeń utrudniających, a często wręcz uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na równi z innymi.

Likwidacja tych barier nie dotyczy wyłącznie osób z dysfunkcją narządu ruchu polega na umożliwieniu osobom niepełnosprawnym swobodnego komunikowania się z otoczeniem. Zmieniony zapis art. 35a ust.1 z katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier wyklucza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na mocy w/w ustawy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON o dofinansowanie mogą starać się indywidualne osoby niepełnosprawne. Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoba niepełnosprawna składa wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Natomiast o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych można wystąpić w każdym czasie.

Do dnia dzisiejszego zostało zarejestrowanych 65 wniosków na ogólną kwotę 335.000zł, które wymagają realizacji. Z uwagi na to, że w roku ubiegłym Zarząd PFRON nie przeznaczył środków finansowych na to zadanie zasadnym uznano zaplanować kwotę 79.960 zł, która i tak w pełni nie zaspokoi potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z pomocy finansowej w formie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym korzysta co roku około 100 osób. Zaplanowaną na to zadanie kwotę 80.000 zł uznano za wystarczającą.

Jednym z zadań jakie określa Rada Powiatu jest finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

W roku ubiegłym zaplanowano kwotę 30.000 zł na utworzenie nowego warsztatu terapii zajęciowej, jednak z uwagi na to, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.09.2002r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 167, poz. 1376 ) nałożyło na jednostkę tworzącą warsztat dodatkowe wymagania, których niestety do końca ubiegłego roku jednostka zamierzająca utworzyć WTZ, DPS w Nowym Czarnowie nie zdołała spełnić, przeznaczona kwota na w/w zadanie nie została wykorzystana. Przepisem art. 10 ust. 2 ustawy zmieniono zasady finansowania WTZ.

Przepis ten daje podstawę do finansowania warsztatów nie tylko ze środków PFRON, stymulując tym samym potrzebę poszukiwania innych źródeł dofinansowania ich działalności.

Koszty uzupełniające mogą ponosić zarówno powiaty (zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 8 - dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej jest zadaniem powiatu ) jak i mogą być pozyskiwane z innych źródeł. Zmiana zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej stanowi istotną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, przewiduje ona bowiem w kolejnych latach zmniejszanie środków PFRON na działalność i tworzenie warsztatu.

Zgodnie z nowelą art. 9 ust. 1 maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 1. tworzenia WTZ wynosi:
  1. w 2003r. - 90% tych kosztów
  2. w 2004r. - 80 % tych kosztów
  3. w 2005r. - 70 % tych kosztów
  4. w 2006r. i latach następnych - 60 % tych kosztów
 2. działalność, w tym wynikającą ze zwiększonej liczby uczestników WTZ, wynosi :
  1. w 2005r. - 90% tych kosztów
  2. w 2006r. - 85 % tych kosztów
  3. w 2007r. - 75 % tych kosztów
  4. w 2008r. i latach następnych - 70 % tych kosztów

Są to wysokości maksymalne i mogą być one niższe w zależności od wysokości środków PFRON przewidzianych na dany rok. Przepis art. 10b ust. 6 ustawy nakłada obowiązek na powiaty, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu do pokrywania kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców w tym warsztacie.

Powiat pokrywa koszty w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wysokość tej "dopłaty" podlega jednak negocjacji i może być inna niż faktyczna wysokość kosztów rehabilitacji, którą powiat powinien ponosić.

Zważywszy na obowiązek wynikający z powyższego artykułu istnieje obawa, że w przypadku gdy powiat nie będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, bądź też będzie dysponował takimi środkami lecz w wysokości niewystarczającej na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców w WTZ działającym na terenie innego powiatu uczestnictwo tych osób w zajęciach terapii zajęciowej będzie niemożliwe.

Razem na rehabilitację społeczną postanowiono przeznaczyć kwotę 299.960 zł

Łącznie na rehabilitację zawodową i społeczną postanowiono przeznaczyć kwotę 424.960 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązanie dotyczące zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 121.561zł jakie zostało ujęte w planie finansowym na rok 2003 wynika z podpisania w roku 2002 z czterema pracodawcami umów na utworzenie 5 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na to, że umowy zostały podpisane w IV kwartale 2002r. a zorganizowanie nowego stanowiska pracy wymaga określonego czasu, w roku ubiegłym udało się zwrócić koszty utworzenia 2 nowych miejsc pracy tylko jednemu pracodawcy. Pozostałe trzy stanowiska pracy zostały utworzone w I kwartale bieżącego roku a zwrot kosztów nastąpił w II kwartale roku 2003.

Zobowiązanie dotyczące szkoleń osób niepełnosprawnych. Powiatowy Urząd Pracy w roku ubiegłym nie zaciągnął zobowiązań na szkolenia osób niepełnosprawnych w związku z czym nie została na to zadanie zaplanowana żadna kwota.

Zobowiązanie dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 87.509 zł wynika ze wszystkich umów podpisanych do końca roku 2002 dotyczących zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych zatrudnionym osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z wówczas obowiązującym zapisem art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1998r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne miał możliwość zwrotu kosztów utworzenia stanowiska pracy tej osobie jak i przez okres 18 miesięcy zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.

Razem na zobowiązania przeznaczona została kwota 517.592 zł

Łączna kwota na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi 942.552 zł

data opublikowania: 2003-07-18 09:49:47
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-18 09:49:47

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.