Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/85/2003 z dnia 2003-07-02

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z dnia 18.07.1998r. nr 91 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dn. 28 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003r. nr VI/68/2003 w sprawie: założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny zwany w dalszej treści uchwały WPI Powiatu Gryfińskiego, przedłożony przez Zarząd w formie opisanej następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

Nr 1 - zbiorcze zestawienie złożonych wniosków;

Nr 2 - Uchwała nr 49/II/2003 Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 07.05.2003r. w sprawie:

 1. powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw WPI;
 2. zatwierdzenia Kryteriów punktowania zadań do WPI;
 3. zatwierdzania Wag priorytetów inwestycyjnych do WPI;
 4. zatwierdzania druku Wniosku inwestycyjnego.

Nr 3 - zestawienie zadań inwestycyjnych włączonych do edycji WPI na lata 2004 - 2008.

§ 2

Wieloletni Program Inwestycyjny, zwany w dalszej treści uchwały WPI ma charakter programu kroczącego, który polega na tym, że w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego wersja na kolejne pięć lat, począwszy od następnego roku budżetowego.

§ 3

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny Powiatu.

§ 4

W terminie od 15 marca do 30 czerwca każdego roku budżetowego składane są wnioski inwestycyjne, które stanowią podstawę do programowania następnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wnioski składane mogą być przez:

 1. Samorządy gminne.
 2. Komisje rady powiatu.
 3. Radnych.
 4. Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
 5. Zarząd Powiatu z urzędu.
 6. Osoby i instytucje działające na terenie Powiatu.
§ 5

Przygotowanie projektu następnej edycji WPI przez Zarząd Powiatu poprzedza m.in.:

 1. Określenie przez Zarząd Powiatu kryteriów hierarchizacji zadań inwestycyjnych oraz hierarchizacja tych zadań według przyjętych kryteriów.
 2. Analiza możliwości finansowania zewnętrznego zadań inwestycyjnych proponowanych do następnej edycji WPI. O wynikach tej analizy Zarząd informuje Radę Powiatu.
 3. Analizą stanu zadłużenia budżetu Powiatu wraz z wnioskami, które Zarząd przekazuje Radzie Powiatu.
§ 6

Projekt uchwały następnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego określa:

 1. Wydatki inwestycyjne w ramach WPI w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne zadania inwestycyjne z uwzględnieniem harmonogramu tych wydatków, w podziale według źródeł finansowania oraz ogółem,
 2. Wydatki na obsługę długu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych zawartych w WPI, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat związanych z zadaniami inwestycyjnymi,
 3. Programy inwestycyjne w poszczególnych dziedzinach i grupach zadań Powiatu oraz hierarchię zawartych w tych programach zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem odpowiednich nakładów finansowych.
 4. Rezerwę finansową na zadania współfinansowane przez samorządy gminne.
§ 7

Założenia, zasady i tryb aktualizacji WPI o której mowa w § 3, 4, 5, 6 będą zgodne z Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003r. nr VI/68/2003 o przyjęciu założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego. W szczególności dotyczy to trybu wnioskowania i wprowadzania do kolejnych edycji WPI nowych zadań inwestycyjnych, który musi być zgodny z obowiązującymi Uchwałami Rady i Zarządu dotyczącymi opracowania WPI.

§ 8

Po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały o następnej edycji WPI staje się ona podstawą sporządzenia załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy.

§ 9

Rada Powiatu w Gryfinie zobowiązuje Zarząd Powiatu do poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, zawartych w WPI, z uwzględnieniem konieczności grupowania tych zadań w odrębne programy rozwojowe, w szczególności w dziedzinach: dróg, ochrony środowiska oraz oświaty.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać, ze strategii rozwoju Powiatu. Realizacja celów wymaga sformułowania wieloletniej skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. Wymaga tego artykuł 110 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. - (Dz.U. nr 155 poz.1014).

WPI spełnia wiele ważnych funkcji w procesie programowania strategicznego rozwoju, między innymi:

 1. Stanowi podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki rozwojowe, w tym środki europejskie
 2. Ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju, stanowiąc " pomost" pomiędzy celami i zadaniami strategicznymi w tym zakresie, a rocznymi budżetami Powiatu, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów inwestycyjnych.
 3. Stanowi trwałą bazę koordynacji wszelkich decyzji, działań i przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego.
 4. Stanowi dialog z mieszkańcami na temat polityki rozwojowej Powiatu oraz narzędzie partnerskiej współpracy z władzami gmin, lokalnym środowiskiem biznesu, inną administracją lokalną oraz administracją rządową.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-07-18 11:19:57
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-18 11:19:57

Strona odwiedzona 1096 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.