Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

I sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr I/5/2002 z dnia 2002-11-18

w sprawie ilości stałych Komisji Rady, określenia ich zadań oraz liczby radnych w nich działających.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady:

 1. Rewizyjną
 2. Budżetową,
 3. Spraw Społecznych,
 4. Gospodarki,
 5. Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
§2

Zadania i skład Komisji Rewizyjnej określa Statut Powiatu Gryfińskiego oraz ustawa o samorządzie powiatowym.

§3
 1. Do zadań Komisji Budżetowej należy w szczególności:
  • wydawanie opinii w zakresie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
  • opiniowanie gospodarki finansowej powiatu.
 2. Do zadań Komisji Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy w zakresie:
  • pomocy społecznej,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • polityki prorodzinnej,
  • wspierania osób niepełnosprawnych,
  • edukacji publicznej,
  • kultury i ochrony dóbr kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki,
 3. Do zadań Komisji Gospodarki należą w szczególności sprawy w zakresie:
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • geodezji, kartografii i katastru,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • administracji architektoniczno - budowlanej,
  • gospodarki wodnej,
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywacji lokalnego rynku pracy,
  • ochrona praw konsumenta,
  • utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.
 4. Do zadań Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej należą w szczególności sprawy w zakresie:
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • ochrony cywilnej i obronności,
  • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • administracji zespolonej.
§4

W skład Komisji Rady nie może wchodzić więcej niż 6 radnych.

§5

Traci moc uchwała Nr III/16/99 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 03 lutego 1999r. w sprawie zmiany ilości stałych Komisji Rady.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2003-11-28 12:28:08
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-28 12:28:08

Strona odwiedzona 1148 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.