Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/86/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz.1009 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1
 1. Określa się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej na następny rok budżetowy, zwany rokiem planowym, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Projekty planów finansowych opracowane są na podstawie:

 1. założeń polityki budżetowej Państwa na dany rok,
 2. założeń polityki budżetowej określonych przez Radę Powiatu do opracowania projektu budżetu,
 3. aktualnego poziomu cen ( stawek, taryf, opłat i podatków ) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego,
 4. zakładanej prognozy wzrostu cen w roku planowym,
 5. istniejącego w roku poprzedzającym rok planowy stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji w roku planowym,
§3

Realizując zasadę jawności finansów publicznych:

 1. Radni Powiatu, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz mieszkańcy składają Zarządowi Powiatu wnioski do projektu budżetu do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie i miejscu składania wniosków.
§4

Zarząd Powiatu na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy kwot dochodów własnych Powiatu, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w §1.

§5
 1. Zarząd Powiatu opracowuje:
  • projekt uchwały budżetowej
  • informację o stanie mienia powiatowego,
 2. Projekt uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia powiatowego Zarząd Powiatu przedkłada w terminie nie późniejszym, niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok planowy:
  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania,
  • Radzie Powiatu.
§6

Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

 1. kwoty dochodów budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 2. prognozowane kwoty dochodów według ważniejszych źródeł,
 3. wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z wyodrębnieniem grup wydatków obejmujących w szczególności:
  • wydatków bieżących w tym w szczególności:
   • wynagrodzenia,
   • pochodnych od wynagrodzeń,
   • dotacji,
   • wydatków na obsługę długu,
   • wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
  • wydatki majątkowe nieinwestycyjne),
  • wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
 4. źródła pokrycia deficytu lub kierunki przeznaczania nadwyżki budżetowej,
 5. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych środków specjalnych,
 6. plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych,
 7. kwoty dotacji budżetowych,
 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań ustawowo zleconych powiatowi,
 9. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego( w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań),

Projekt uchwały budżetowej Powiatu może zawierać:

 1. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,
 2. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania innych, niż ustawowo określonych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
 4. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.
§7

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza:

 1. objaśnienia do projektu budżetu ,które obejmują:
  1. opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich ustalenia i podstawy prawnej do ich ustalenia,
  2. opis planowanych kwot wydatków z podaniem podstawy prawnej ich finansowania oraz zasad ich kalkulowania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
  3. informacje o źródłach przychodów oraz kierunków wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych,
  4. omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego bądź kierunków rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
 2. informacje o stanie mienia powiatowego obejmujące dane dotyczące:
  1. gruntów zestawionych według tytułów władania i rodzajów użytkowania z wyszczególnieniem ich wartości,
  2. budynków i budowli zestawionych według tytułów władania i rodzajów użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną,
  3. innych składników mienia nie wymienionych w punkcie 1 i 2,
  4. dane o zmianach w stanie mienia powiatowego w zakresie określonym w pkt. 1, 2, i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  5. dane o dochodach z tytułu uzyskania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  6. inne dane o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia powiatowego.
§8
 1. Przewodniczący Rady Powiatu otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Stałym Komisjom Rady,
 2. Komisje Rady w terminie 21 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej,
 3. Wprowadzanie zgłaszanych przez Komisje do projektu budżetu propozycji zmian polegających na zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych kwotach dochodów lub zwiększenia planowanych dochodów może wystąpić jedynie za zgodą Zarządu Powiatu po wskazaniu przez Komisje dodatkowych źródeł dochodów,
 4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetową i Komisję Rewizyjną.
§9
 1. Komisja Budżetowa i Komisja Rewizyjna przekazują niezwłocznie Zarządowi Powiatu pisemną opinię o projekcie uchwały budżetowej,
 2. Zarząd Powiatu w terminie 7 dnia od otrzymania opinii, o której mowa w ust. 1 dokonuje ewentualnych autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej,
 3. Wnioski Komisji nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają pisemnego uzasadnienia Zarządu Powiatu.
§10
 1. Zarząd Powiatu w terminie 7 dni od daty przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom niezbędne informacje do opracowania ich planów finansowych,
 2. Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy wydziałów w terminie 30 dni od przekazania informacji, o których mowa w ust 1 opracowują plany projektów finansowych, nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok planowy.
§11

Projekt porządku sesji , na której uchwalany jest budżet winien obejmować następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
 5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
§12

Traci moc Uchwała Nr XXII/ 250/ 2001. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 119 ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami a także inicjatywa w sprawie tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana dotychczasowej Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ma charakter zmian merytorycznych w zakresie kompetencji zarządu w określeniu trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-09-10 10:09:27
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-10 10:09:27

Strona odwiedzona 1168 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.