Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/88/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
 1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę - 150.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych
   • dział 750 - Administracja publiczna - 150.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 150.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
 1. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 280.415 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 19.800 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 19.800 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 29.015 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 4.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 7.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 18.015 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 132.600 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 70.000 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 62.600 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 99.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 38.000 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 6.000 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 55.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę - 641.412 zł
   z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 710 - Działalność usługowa - 10.000 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 10.000 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 191.497 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 191.497 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 119.015 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 29.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 37.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 53.015 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 116.800 zł
   • rozdział 85195 - Pozostała działalność - 116.800 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 132.600 zł
   • rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 70.000 zł
   • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 62.600 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 71.500 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 38.000 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 8.500 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 25.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 3.
§3

Deficyt budżetu powiatu wzrasta o kwotę 510.997 zł i finansowany jest nadwyżka budżetową z lat ubiegłych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Projektowane zmiany w planie dochodów następują w związku ze zmniejszeniem faktycznych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej w stosunku do planowanych - zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.
 2. Zmniejszenia w planie wydatków dotyczą:
  1. dofinansowania z rezerwy ogólnej działalności SPZZOZ kwota - 16.800 zł,
  2. dofinansowanie z rezerwy ogólnej zakupu komputera i przekazanie w formie darowizny dla Komendy Powiatowej Policji w związku z koniecznością usprawnienia działalności organizacyjnej - kwota 3.000 zł
  3. likwidacji rezerw celowych w oświacie i opiece społecznej z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego utrzymania placówek - kwota 230.615 zł,
 3. Zwiększenia w planie wydatków dotyczą:
  1. zakupu komputera i przekazania w formie darowizny dla Komendy Powiatowej Policji w związku z koniecznością usprawnienia działalności organizacyjnej - kwota 3.000 zł
  2. wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dofinansowanie działalności bieżącej - kwota 10.000 zł ,
  3. dofinansowania wydatków dot. wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w wysokości 188.497 zł w związku z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej oraz nieprzewidzianych w budżecie 2003r. ruchach kadrowych. Mimo poczynionych od początku bieżącego roku znacznych oszczędnościach w wydatkach rzeczowych i wydatkach w wynagrodzeniach niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na:
   • Zatrudnienie 2 pracowników do prowadzenia spraw SPZZOZ - kwota 19.500 zł,
   • Zatrudnienie 2 pracowników w Biurze Promocji i Współpracy Międzynarodowej tj. informatyk - specjalista do tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz specjalisty ds. funduszy pomocowych i strukturalnych - kwota 59.865 zł,
   • Dopłata do zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych - zatrudnienie do 20 osób bezrobotnych - kwota 50.765 zł,
   • Wypłacone ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy kwota - 6.728 zł
    • dla 2 pracowników Referatu Kontroli, którzy w okresie wypowiedzenia przebywali na zwolnieniu lekarskim,
    • pracownika Wydziału Ochrony Środowiska w związku z rozwiązaniem umowy z powodu choroby uniemożliwiającej pracę.
   • Wynagrodzenie wypłacone dla byłego Skarbnika Powiatu w tym wynagrodzenie miesięczne pobierane do dnia rozwiązania stosunku pracy tj. do 30 czerwca br. oraz ekwiwalent za urlop niewykorzystany z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim w okresie wypowiedzenia - kwota 20.643 zł.
   • Składki ZUS i Fundusz Pracy - zwiększenie środków na wynagrodzenia wymaga jednoczesnego zwiększenia wysokości odprowadzonych składek - kwota 30.996 zł
  4. zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej na ich bieżące utrzymanie (293.115 zł), i tak:
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - 12.000 zł;
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 25.000 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 48.015 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - 5.000 zł,
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 7.000 zł
   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 26.000 zł,
   • Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 29.000 zł,
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 8.500 zł,
   • Dom Dziecka w Binowie - 28.129 zł,
   • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju - 28.129 zł
   • Rodzinny Niepubliczny DD "AGATOS" - 6.542 zł,
   • Świetlice Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 7.200 zł,
   • Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 10.732 zł,
   • Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 17.886 zł,
   • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 19.972 zł,
   • Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - 14.010 zł
  5. wniosek p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie o przyznanie dotacji celowej dla SPZZOZ na działalność bieżącą a w szczególności za zatrudnienie pracowników, w tym obsługę księgową i prawniczą (16.800 zł) oraz na zabezpieczenie zobowiązań wobec wierzycieli (100.000 zł)
  6. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach dokonujemy zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2003. Dotyczą one przeniesienia środków w kwocie 30.000 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, (§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) do działu 801 - Oświata i wychowanie, (§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne). Projektowana zmiana spowodowana jest brakiem środków na zobowiązania wobec ZUS.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-09-10 10:27:53
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-10 10:27:53

Strona odwiedzona 1020 razy
Inf. przygotowana przez:  
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.