Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/95/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie wyrażenia woli przekazania na rzecz Gminy Gryfino zadania własnego - związanego z ochroną zdrowia - w zakresie prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12, ust. 8h oraz art. 4, ust. 2, pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, oraz Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża wolę zawarcia porozumienia z Gminą Gryfino w zakresie przekazania zadania własnego - związanego z ochroną zdrowia, wykonywanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podjęcia negocjacji z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia projektu porozumienia w sprawie przejęcia zadań, o których mowa w § 1 i przedstawienia tego projektu Radzie Powiatu w Gryfinie

§ 3

Na mocy porozumienia, o którym mowa w § 2 Powiat przekaże Gminie Gryfino zadanie z zakresu ochrony zdrowia, realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie wraz z obiektami niezbędnymi do realizacji w/w zadania w stanie wolnym od obciążeń i zobowiązań.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podczas Sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 23.04.2003 r. Starosta Pani Ewa De La Torre poinformowała, iż rozpoczął działalność Zespól ds. Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w Powiecie Gryfińskim. Powołanie tego Zespołu jest wynikiem bardzo trudnej sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Zadaniem tego zespołu jest we współdziałaniu z organami powiatu, m.in. przygotowanie koncepcji spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Gryfinie oraz przedstawienie propozycji takiego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Gryfinie, aby jego działalność samo bilansowała się. Szpital Powiatowy w Gryfinie rozpoczął działalność w 2001 r., będąc wolnym od jakichkolwiek zadłużeń. Jednak jego działalność przynosi deficyt finansowy, który stale rośnie i w nie długim czasie może jednostka ta utracić płynność finansową. Powiatu jako organu prowadzącego nie stać na kredytowanie jego działalności. Powiat nie ma też takich możliwości prawnych. Świadome odpowiedzialności i powagi sytuacji władze powiatu gryfińskiego podjęły działania na rzecz zapobieżenia samounicestwieniu się Szpitala. Dzieje się to w atmosferze otwartej dyskusji wszystkich zainteresowanych środowisk.
28.05.2003 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Gryfinie poświecona omówieniu sytuacji w placówkach ochrony zdrowia, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Po omówieniu kondycji finansowej Szpitala przez jego dyrektora Panią Barbarę Turkiewicz, Starosta Pani Ewa De La Torre przedstawiła prawno organizacyjne możliwości funkcjonowania Szpitala, które zapewnią tej jednostce samo bilansowanie się. Propozycje te były wynikiem prac Zespołu ds. Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w Powiecie Gryfińskim. Jeden z wariantów zakładał prywatyzację Szpitala w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Podczas dyskusji głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat. Zadeklarował, iż jako Przewodniczący Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Gryfińskiego nakłoni szefów samorządów gminnych oraz Radę Miejską w Gryfinie do wsparcia finansowego Szpitala.
Dnia 10.06.2003 r. odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Gryfińskiego, w którym uczestniczyła Starosta Pani Ewa De La Torre. Na spotkaniu tym Burmistrz Pan Henryk Piłat wyraził wole przejęcia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przez Gminę Gryfino.
10.06.2003 r. Rada Społeczna przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie pozytywnie zaopiniowała propozycje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przejęcia zadania i obowiązków organu prowadzącego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przez Gminę Gryfino, a także nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego przy ul. Parkowej 5, w celu realizacji ww. zadania.
11. 06.2003 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie zobowiązał się do przygotowania stosownej uchwały w sprawie omówionej powyżej.
16.06.2003 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat wystosował pismo do Starosty Pani Ewy De La Torre informujące, iż sprawę funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Gryfinie traktuje priorytetowo. Wiążącą deklarację podejmie po pozytywnej opinii radnych.
Na posiedzeniu Zespołu ds. Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w Powiecie Gryfińskim w dniu 17.06.2003 r. Starosta Pani Ewa De La Torre poinformowała, iż Burmistrz Pan Henryk Piłat chce wystąpić do Rady Powiatu z propozycja przejęcia Szpitala Powiatowego w Gryfinie przez Gminę Gryfino i prowadzenia go w formie jednoosobowej spółki Gminy. Zaproponował także, aby samorząd powiatu przekazał nieodpłatnie nieruchomość, w której znajduje się Szpital, a która jest własnością Powiatu. Burmistrz złożył także deklarację, ze gdyby takie przejęcie majątku nastąpiło, to chciałby wybudować windę. Na tymże spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat stwierdził, iż nie wyobraża sobie Gryfina bez Szpitala. Na 10.07.2003 r. została zwołana Sesja Rady Miejskiej w Gryfinie, której celem będzie omówienie przejęcia Szpitala w Gryfinie.
Dnia 24.06.2003 r. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat, Starosta Powiatu Gryfińskiego Pani Ewa De La Torre oraz przedstawiciele urzędów którymi kierują. Ze strony władz Gminy Gryfino padła propozycja, aby przejęcie Szpitala Powiatowego w Gryfinie nastąpiło z dniem 01.01.2004 r. Władze Powiatowe zaproponowały, aby była to późna jesień 2003 r. Propozycja ta wynika z tego, że kontraktacja usług medycznych z NFZ następuje w grudniu. Dobrze było by, gdyby Szpital mógł w zmienionej formie organizacyjno-prawnej być podmiotem kontraktującym usługi medyczne.
Na początku lipca kadra medyczna Szpitala Powiatowego w Gryfinie wystosowała apel do Rady Miejskie w Gryfinie, w którym zwróciła się z prośbą o przejecie Szpitala "pod patronat Gminy". Dnia 10.07.2003 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego. Rada Miejska zobowiązała Burmistrza do podjęcia negocjacji ze Starostą Gryfińskim w sprawie ustalenia projektu porozumienia w sprawie przejęcia Szpitala oraz przedstawienia jego projektu Radzie Miejskiej w Gryfinie, na zasadach zapewniających możliwość prawidłowego ekonomicznego funkcjonowania Szpitala w Gryfinie.

data opublikowania: 2003-09-10 10:50:39
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-10 10:50:39

Strona odwiedzona 1171 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.