Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/96/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami towarzyszącymi, oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a , ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o Samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala, tlenowni , hydroforni , magazynu, portierni, położonej przy ul. Parkowej 5, oznaczonej jako działka nr 162/1, o pow. 5245m2 w obrębie 3 miasta Gryfino, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego o wartości 1 141 645 zł. ( słownie : jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).

§ 2.

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi z zastrzeżeniem przeznaczenia jej na potrzeby lecznicze po uprzednim przejęciu przez Gminę Gryfino zadań organu prowadzącego SPZOZ-Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 3.

Przeznaczenie lub wykorzystanie przekazanej nieruchomości na inne cele niż określono w § 2 niniejszej uchwały, spowoduje jej zwrot na własność Powiatu Gryfińskiego , a w przypadku niemożności, przekazanie nieruchomości o zbliżonej wartości lub wypłatę na rzecz Powiatu Gryfińskiego należności wg zwaloryzowanej wartości ustalonej w § 1 na podstawie wyceny szacunkowej dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 4.

Koszty związane z zawarciem umowy darowizny w formie aktu notarialnego w całości poniesie Gmina Gryfino.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

Zespół ds. restrukturyzacji Szpitala Powiatowego od trzech miesięcy poszukiwał kierunku i możliwości uratowania tej placówki przed upadkiem.

Nowopowstała jednostka lecznictwa zamkniętego SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie rozpoczęła swoją działalność od 2001 roku bez zadłużeń i zobowiązań. Nie wnikając w przyczyny, szpital począwszy od 2001 roku generował straty, które pod koniec 2003 roku mogą sięgnąć kwoty około jednego miliona złotych. Dotychczasowa struktura zarządzania i finansowania szpitala, jego pilna potrzeba modernizacji celem spełnienia podstawowych warunków standardowych placówki, nie stwarzają możliwości i szans, aby jednostka jaką jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie mogła istnieć i działać w dalszej perspektywie bez potrzeby radykalnych zmian dotyczących głównie sposobu zarządzania.

W trakcie prac Zespołu ds. restrukturyzacji Szpitala Powiatowego, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat wystąpił z propozycją przejęcia przez Gminę szpitala na własność wraz z obowiązkiem świadczenia usług leczniczych. Jednostka świadczyłaby usługi lecznicze jako jednoosobowa spółka Gminy w oparciu o Kodeks handlowy.

W sprawie przejęcia szpitala jako nieruchomości, w której świadczone będą nadal usługi lecznicze, Rada Gminy w Gryfinie na X sesji w dniu 10 lipca 2003r. podjęła stosowną uchwałę.

Możliwości uratowania placówki lecznictwa zamkniętego jaką jest szpital w Gryfinie, który trwale wpisał się przez ponad 50 lat w pamięci mieszkańców ziemi gryfińskiej, skłania do szukania wszelkich możliwych rozwiązań, które spowodują, że szpital w Gryfinie będzie nadal istniał, niosąc pomoc mieszkańcom miasta i gminy Gryfino, mieszkańcom gmin powiatu gryfińskiego oraz zapewni pracę załodze szpitala.

Wartość całej nieruchomości, tj. gruntu działki nr 162/1 o pow. 5245 m2 wraz z budynkiem szpitala, budynkiem portierni, hydroforni, magazynu tlenu, przechowalni ziemniaków, utwardzeniem terenu, ogrodzenia zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w czerwcu 2003 roku przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 141 645 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).

Celem dalszego zapewnienia świadczenia usług leczniczych w przekazanej w drodze darowizny Gminie Gryfino nieruchomości, jest zastrzeżenie wpisane w § 2 i 3 projektu uchwały a następnie w umowie darowizny zawartej w formie aktu notarialnego.

data opublikowania: 2003-09-10 10:54:23
data ostatniej aktualizacji: 2003-09-10 10:54:23

Strona odwiedzona 1149 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.