Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/87/2003 z dnia 2003-08-27

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U.Nr.15 poz .148; z 2003r, z późń. zm. Dz.U.03.45.poz.391, Dz.U.03.65.poz. 594), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfińskiego, zwany dalej Zarządem do umarzania w całości lub części wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

 1. dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiłł ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiłł przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 100 EURO.
 2. dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
 3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 §1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934r. - Prawo upadłościowe ( Dz.U. z 1991r. Nr 118 poz. 512 ze zmianami).
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
 5. Ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika:
  • dla osób fizycznych kwota należności głównej, która może być umorzona w całości nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 1500 EURO
  • dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwota należności głównej, która może być umorzona w całości lub części nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 3.000 EURO.
§3

Jeżeli wartość należności głównej przekracza kwoty, o których mowa w §2 pkt. 5 Zarząd może dokonać umorzenia tej kwoty w całości lub części po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Powiatu.

§4

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Zarząd na wniosek dłużnika może odroczyć termin całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze oraz uzasadniony interes Powiatu.

§5

Ustala się następujący tryb postępowania wobec dłużnika starającego się o umorzenie całości lub części, odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części na raty należności:

 1. Złożenie podania lub wniosku zainteresowanej osoby.
 2. Udokumentowanie przez zainteresowane osoby, podmioty sytuacji materialnej.
 3. Ewentualne przesłuchanie strony, i dokonanie oględzin majątku wnoszącego podanie.
§6

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno - prawnym w trybie decyzji administracyjnej.
 2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - w trybie przewidzianym przepisami prawa cywilnego w drodze umowy.
§7
 1. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym w §2 i §5 według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Sprawozdania o których mowa w ust. 1 składane są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
 3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco od początku roku.
§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§9

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/181/2000 z dnia 11 października 2000r.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 34a ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostkii samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr XVII/181/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2000r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych, umożliwiała wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu umarzanie wierzytelności do wysokości nie przekraczającej 5 - krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim tj. ok. 10.000 zł.

Praktyka wykazała, że kierownicy jednostek organizacyjnych mimo delegacji w uchwale Rady, składają wnioski do Zarządu o wydanie opinii w sprawach umorzeń.

Celem zwiększenia dyscypliny finansów publicznych wydaje się zasadne aby to Zarząd Powiatu podejmował decyzje o umorzeniu, odraczaniu terminu spłaty oraz rozkładaniu na raty wierzytelności, biorąc pod uwagę istotny fakt, że w przypadku osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą jest to udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu winni mieć kompetencje do odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności. Umorzenie w całości lub w, części należności głównej i odsetek powinno być wyłączną kompetencją Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego zmiana dotychczasowej uchwały wydaje się uzasadniona.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-10-23 14:50:56
data ostatniej aktualizacji: 2003-10-23 14:50:56

Strona odwiedzona 952 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.