Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/106/2003 z dnia 2003-09-29

w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155 poz. 1014; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009), oraz §2 Uchwały Nr IX/86 / 2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1

Ustala się zadania priorytetowe do konstruowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§2

Mając na uwadze pełną realizację zadań własnych oraz w miarę możliwości dofinansowanie wykonania innych zadań, Rada Powiatu przyjmuje następujące kierunki polityki w opracowaniu budżetu na 2004r.:

 1. W zakresie dochodów budżetowych:
  1. Należy kontynuować intensyfikację dochodów poprzez wprowadzanie nowych form sprzedaży majątku powiatowego,
  2. Należy zwiększać wpływy z najmu i dzierżawy poprzez skuteczniejszą ich windykację,
  3. Należy dążyć do zwiększenia wysokości dotacji i subwencji z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych funduszy pomocowych i celowych
 2. W zakresie wydatków budżetowych:
  1. Nie należy powiększać kwoty długu publicznego, z wyjątkiem partycypacji budżetu warunkującej otrzymanie zewnętrznych, pomocowych funduszy celowych
  2. Utrzymanie poziomu środków budżetowych roku 2003 na realizację zadań dróg powiatowych
  3. Utrzymanie poziomu środków budżetowych roku 2003 na realizacje zadań oświatowych przy optymalizacji wydatków edukacyjnych
  4. Racjonalizacja wydatków funkcjonowania Domów Pomocy i Domów Dziecka
  5. Racjonalizacja kosztów funkcjonowania placówek służby zdrowia, dla których powiat jest organem założycielskim
  6. Racjonalizacja wydatków budżetowych administracji- Starostwo Powiatowe
§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

3. Modernizacja Obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie pod kątem adaptacji obiektu na Dom Dziecka i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Z uwagi na zmniejszającą się liczbę wychowanków SOS-W w Chojnie wskazane jest zagospodarowanie obiektów należących do Ośrodka. Infrastruktura Ośrodka wymaga gruntownej modernizacji. Po wykonaniu prac adaptacyjnych obiekt można przeznaczyć na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego utworzenie i prowadzenie należy do zadań ustawowych powiatu.

Przystosowanie pomieszczeń dla dzieci z Domu dziecka w Binowie zapewni wychowankom warunki życia zgodne z obowiązującym standardem. Relokacja placówki z Binowa do Chojny pozwoli wychowankom na realizowanie obowiązku szkolnego na wszystkich poziomach kształcenia w miejscu zamieszkania oraz na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta.


4. Realokacja: DPS w Nowym Czarnowie, ZOL w Nowym Czarnowie oraz ZSS w Nowym Czarnowie - budowa nowych obiektów w Czepinie.

Z uwagi na trudne warunki lokalowe w DPS w Nowym Czarnowie wskazana jest relokacja DPS i Szkoły Specjalnej do nowo budowanego obiektu w Czepinie.

Budynki należace do DPS, jak rawness otoczenie wymaga gruntownej modernizacji, a przede wszystkim dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidacje barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Zgodnie z §13 ust. 1 oporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 82, poz. 929) Starosta otrzymał warunkowe zezwolenie na prowadzenie DPS w Nowym Czarnowie. Dom musi osiągnąć wymagany poziom standardu do 2006 r. Relokacja placówki do Czepina pozwoli na przygotowanie obiektu do wymaganych standardów oraz na umieszczenie w obiekcie Szkoły Specjalnej, do której uczęszczają dzieci i młodzież, mieszkańcy DPS-u.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie mogą zostać sfinansowane zadania związane z:
1. Wykonaniem kanalizacji sanitarnej,
2. Wykonaniem ekologicznej kotłowni gazowej,
3. Wykonaniem kolektorów słonecznych.

Ad1)
Zadanie będzie zgodne z celami wydatkowania funduszy, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 406 p.7, p.4). Efekt ekologiczny - Redukcja ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach oraz odprowadzanie do odbiorników ścieków odpowiednio oczyszczonych.

Ad2)
Zadanie będzie zgodne z celami wydatkowania funduszy, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 406 p.7). Efekt ekologiczny - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom atmosfery.

Ad3)
Zadanie będzie zgodne z celami wydatkowania funduszy, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 406 p.7, p.9). Efekt ekologiczny - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, w związku ze zmniejszeniem zużycia paliwa.


8,16.Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa (byłego internatu LO) w Chojnie oraz modernizacja węzła cieplnego i wymiana c.o. w ZSS w Gryfinie oraz internacie ZSP nr 2 w Gryfinie.

Istniejące instalacje posiadają okres użytkowania znacznie przekraczający czas normowy eksploatacji. Zarówno instalacje c.o. i węzeł cieplny są przestarzałe i nie spełniają obecnych parametrów. Wymiana ich na nowe instalacje wraz z urządzeniami wpłynie na mniejszy pobór ciepła, tym samym zmniejszy się emisja do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń wytwarzanych przez spalanie paliwa w kotłowniach.


9. Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczna w PP-P w Gryfinie.

Zadanie będzie zgodne z celami wydatkowania funduszy, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 406 p.7). Efekt ekologiczny - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom atmosfery.


10. Realizacja inwestycji drogowych ujętych w WPI na 2004 r.

Kontynuacja zadań realizowanych w 2003 r., w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych. Część z tych zadań obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych (separatory) można sfinansować ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gryfinie.

Zadanie pn "Poprawa systemów odprowadzania ścieków z dróg powiatowych" będzie zgodne z celami wydatkowania funduszy, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 406 p.7, art. 407 p. 1).

Efekt ekologiczny - Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach oraz odprowadzanie do odbiorników ścieków odpowiednio oczyszczonych.


11. Zainstalowanie platformy do transportu pionowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.

Zgodnie z obowiązującym standardem i przyjętym do realizacji programem naprawczym usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku zdroju, budynek powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dwu kondygnacyjny i nie posiada windy do przewozu osób niepełnosprawnych. W roku 2000 został opracowany projekt i kosztorys. Dyrektor placówki wystąpił w 2001 r. z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków PFRON, wniosek ten nie uzyskał dofinansowania.

W roku 2002 PFRON nie dofinansowywał tego typu zadań.

Zainstalowanie platformy do przewozu osób niepełnosprawnych ujęte jest w realizowanym przez placówkę programie naprawczym na rok 2004.

Ponownie w roku bieżącym Dyrektor złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PFRON. Wnioski rozpatrywane i realizowane będą w 2004 r.

Zadanie to należy uwzględnić w budżecie powiatu na 2004 r., gdyż dofinansowanie z funduszu PFRON wymaga wkładu własnego w 50%.

Całkowity koszt zadania wynosi około 70.000 zł.


12. Termomodernizacja obiektów powiatowych.

Zadanie będzie zgodne z celami wydatkowania funduszy, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 406 p.7). Realizacja tego zadania pozwoli na znaczne ograniczenie strat cieplnych, a to z kolei spowoduje obniżenie kosztów zwianych z eksploatacją obiektów. Automatycznie nastąpi również zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, co będzie miało odzwierciedlenie w efekcie ekologicznym zadania.

Efekt ekologiczny - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, w związku ze zmniejszeniem zużycia paliwa.


13. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Instalacja elektryczna w budynku Internatu jest aluminiowa. Od kilku lat następują przepalenia instalacji. Ponieważ miejscem jest internat, z którego korzysta kilkadziesiąt osób, wykonanie nowej instalacji miedzianej jest niezbędne.


14. Wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej.

Kontynuacja zadań realizowanych w 2003 r. Po zakończeniu etapu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej osiągnięty zostanie znaczny efekt ekologiczny - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów na skutek zmniejszenia zużycia paliwa w kotłowniach.


15. Wykonanie nowej sieci cieplnej c.o. i c.w.u. w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Istniejąca sieć c.o. i c.w.u. przebiega w kanałach i jest zaizolowana wełna mineralną i watą. Stan techniczny sieci jest mierny, występują częste awarie na skutek których wypływa duża ilość ciepłej wody. W związku z tym spalana jest większa ilość paliwa (gazu ziemnego) w kotłowni i tym samym do atmosfery jest większa emisja zanieczyszczeń. Izolacja rur jest również przestarzała przez co są większe straty ciepła w większe zużycie paliwa. W związku z tym wykonanie nowej sieci c.o. i c.u.w. z rur preizolowanych jest konieczne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-11-13 13:29:47
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-13 13:29:47

Strona odwiedzona 987 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.