Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/109/2003 z dnia 2003-12-10

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2003r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/80/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2003r. uchwala się co następuje;

§1

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 14.000 zł. w tym:
  • osoby dorosłe 10.979 zł.
  • dzieci i młodzież 3.021 zł.
 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 12.000 zł. w tym:
  • osoby dorosłe 6.000 zł.
  • dzieci i młodzież 6.000 zł.
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 40.000 zł. w tym:
  • osoby dorosłe 25.000 zł.
  • dzieci i młodzież 15.000 zł.
 4. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej w kwocie 13.388 zł
§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem w dniu 28 października 2003r. zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zmianę planu finansowego PFRON na 2003r. Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem WF/1214w/2003 z dnia 29 października 2003r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2003 została zwiększona o kwotę 79.388 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) który mówi, że " Rada powiatu w formie uchwały określa zadania , na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań).

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu poszczególnymi zadaniami w roku bieżącym wnioskuję się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Zwiększone środki finansowe postanowiono przeznaczyć na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, z której ma możliwość bezpośrednio skorzystać więcej osób niepełnosprawnych mniejszymi nakładami finansowymi (likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne są jednym z najistotniejszych ograniczeń utrudniających, a często wręcz uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na równi z innymi. Na mocy ustawy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON o dofinansowanie mogą starać się indywidualne osoby niepełnosprawnych.

Zaplanowana kwota 125.960 zł nie zaspokoi w pełni potrzeb osób niepełnosprawnych jednak z uwagi na to, że informację o zwiększonych dla Powiatu Gryfińskiego środkach finansowych otrzymaliśmy dopiero w bieżącym miesiącu istnieje obawa nie dotrzymania wymogów formalnych ( uzyskanie niezbędnych pozwoleń, projektów, kosztorysów ofertowych ) przez osoby niepełnosprawne, a co dopiero wykonanie robót budowlanych w tak krótkim czasie, bo do 10 grudnia 2003r. Przekroczenie wymienionego terminu wiązałoby się z zaciągnięciem zobowiązania na przyszły rok przez Radę Powiatu. Kolejną przeszkodą likwidacji barier architektonicznych jest obowiązkowy 20% udział własny osób niepełnosprawnych w kosztach likwidacji barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne z reguły w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie są przygotowane na tego rodzaju koszty. W związku z powyższym w bieżącym roku istnieje jedynie możliwość likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych które nie wymagają takich pozwoleń i są ponoszone mniejszymi nakładami finansowymi. W związku z tym zasadnym jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 12.000 zł.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu społecznym i stwarza możliwość integracji jej pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać proces rehabilitacji. Kwota 100.000 zł która została zaplanowana jak się okazało nie zaspokoiła w pełni osoby niepełnosprawne z terenu naszego powiatu chcące skorzystać z tej formy rehabilitacji. W związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 14.000 zł

Z pomocy finansowej w formie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawanej osobom niepełnosprawnym korzysta co roku bardzo dużo osób. Zaplanowana na to zadanie kwota 80.000 zł z uwagi na zapis § 6 ust. 1 ( możliwość dofinansowania do wysokości 60% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ) uznano za nie wystarczającą. Zasadny jest zatem zwiększenie środków o kwotę 40.000 zł

Przepisem art. 10 ust. 2 ustawy zmieniono zasady finansowania wtz. Przepis ten daje podstawę do finansowania warsztatów nie tylko ze środków PFRON, stymulując tym samym potrzebę poszukiwania innych źródeł dofinansowania ich działalności. Koszty uzupełniające mogą ponosić zarówno powiaty ( zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 8 - dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej jest zadaniem powiatu ) jak i mogą być pozyskiwane z innych źródeł. Zmiana zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej stanowi istotna zmianę w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, przewiduje ona bowiem w kolejnych latach zmniejszanie środków PFRON na działalność i tworzenie warsztatu.

Warsztat terapii zajęciowej działający na terenie Powiatu Gryfińskiego na działalność w roku 2003 otrzymał kwotę 308.522 zł - o 15.226 zł mniejszą niż w roku ubiegłym. Powyższa kwota wynikała z informacji o środkach PFRON przypadających według algorytmu w 2003r. na zobowiązanie dotyczące dofinansowanie działalności WTZ.

Zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WF/1081w/2003 z dnia 24 września 2003r. zdaniem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie ma przeszkód prawnych do indywidualnego kształtowania przez jednostki samorządu terytorialnego poziomu dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej, ze środków otrzymanych z PFRON. Wobec powyższego zasadnym staje się zwiększenie poziomu dofinansowania o kwotę 13.388 zł

Informacja uzupełniająca :

Ad.1 Łącznie na turnusy rehabilitacyjne wpłynęło 215 wniosków. Na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych dla 29 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 13.909 zł. W ramach zwiększonych środków na turnusy będzie miało możliwość wyjechać dodatkowo 18 osób z Domów Pomocy Społecznej.

Ad.2 Łącznie na likwidację barier dla osób niepełnosprawnych wpłynęło 75 wniosków. Komisja ds. rozpatrywania wniosków rozpatrzyła ok. 25 wniosków pozytywnie. Na dzień dzisiejszy po zwiększeniu środków finansowych o kwotę 12.000 zł pozytywnie rozpatrzone wnioski będą w pełni dofinansowane.

Ad.3 Wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wpływają cyklicznie. Około 70 % wniosków przyjętych do realizacji dotyczy osób indywidualnych zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu. Wnioskowane zwiększenie o kwotę 40.000 zł pozwoli zrealizować wszystkie wnioski mieszkańców DPS.

Ad. 4 Stowarzyszenie prowadzące warsztat terapii zajęciowej w związku z ograniczeniem przez PFRON środków finansowych na działalność w roku 2003r wnioskowało o przyznanie dodatkowych środków na działalność bieżącą ( 15.000 zł ) Powiat w ramach przyznanych algorytmem środków finansowych PFRON na rok 2003 nie był w stanie wygospodarować wnioskowanej kwoty, jak również w budżecie Powiatu po stronie dochodów nie było pozycji umożliwiającej planowane dofinansowanie. Zwiększone środki finansowe o kwotę 13.388 zł zapewnią warsztatowi prawidłowe funkcjonowanie do końca bieżącego roku.

data opublikowania: 2003-12-24 09:24:25
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:24:25

Strona odwiedzona 940 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.