Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/111/2003 z dnia 2003-12-10

w sprawie zatwierdzenia opracowań: "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego" oraz "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 115, poz.1229 z 2001 r., Dz.U. Nr 74, poz. 676 z 2002 r., Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002 r., Dz.U. Nr 233, poz.1957 z 2002 r., Dz.U. Nr 46, poz.392 z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz.721 z 2003 r.,) oraz art. 14 ust.1, ust.2, ust.3, ust.5, ust.6, ust.7 i art.15 ust.1, ust.2, ust.3, ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 41, poz.365 z 2002 r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 199, poz.1671 z 2002 r., Dz.U. Nr 7, poz.78 z 2003 r.) oraz art.10 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z 2001 r. zmiany: Dz.U. Nr 143, poz.1196 z 2002 r Dz.U. Nr 7, poz.78 z 2003 r.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się opracowania: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego" oraz " Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego", stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zasady i tryb uchwalenia przez Radę Powiatu opracowań: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami określają przepisy wymienione na wstępie projektu niniejszej Uchwały Rady Powiatu:

 • art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
  "Zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art.14"
 • art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

  "ust.1 Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.
  ust.2 Plany te określają:

  1. aktualny stan gospodarki odpadami,
  2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
  3. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
  4. instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
  5. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
  ust.3 Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
  ust.5 Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy.
  ust.6 Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

 • art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

  " ust.1 Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.
  ust.2 Wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.
  ust.3 Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności:

  1. rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
  2. rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
  3. działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,
  4. projektowany system gospodarowania odpadami.
  ust.7 Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

 • art. 10 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw: "Sejmiki województw uchwalą nowe wojewódzkie programy ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2003 r., rady powiatów - powiatowe programy ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r., a rady gmin - gminne programy ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r."

W dniu 28.01.2003 r. w tutejszym Starostwie odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu, w związku z przystąpieniem do opracowywania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Podczas tego spotkania został powołany Zespół Doradczy ds. opiniowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich gmin. Następne spotkanie odbyło się 18.04.2003 r. i omówiono na nim aktualny stan zaawansowania prac, głównie w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, celem przeprowadzenia przetargu.
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie: Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono oferenta tj. firmę ABRYS Technika Spółka z o.o. Biuro Projektowe, ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań. W dniu 7 maja 2003 r. została podpisana umowa na realizację w/w opracowań. Zgodnie z warunkami umowy firma realizująca zadanie przedstawiła harmonogram prac. W oparciu o harmonogram Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa organizował systematyczne spotkania Zespołu Doradczego z Wykonawcą, podczas których omawiane były kolejne etapy prac. Od czerwca do października odbyło się pięć spotkań.
W związku z wystąpieniem bardzo dużych utrudnień w zbieraniu materiałów inwentaryzacyjnych od poszczególnych Gmin oraz koniecznością weryfikacji danych w organach administracji (np. Urząd Wojewódzki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), w dniu 22 września został podpisany aneks do umowy, zmieniający ostateczny termin realizacji zadania z 23.09.2003 r. na 24.10.20003 r. Opracowania zostały przekazane przez Wykonanwcę w dniu 24.10.2003 r. Zgodnie z warunkami umowy, płatność za wykonane opracowania nastąpi po ich zaakceptowaniu przez Radę Powiatu.
Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa wysłał opracowania celem zaopiniowania do poszczególnych gmin, do zarządu województwa oraz do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne do zakresu działania Rady Gospodarki Wodnej należy wyrażanie opinii w sprawach gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Przedstawienie projektu uchwały Radzie Powiatu może nastąpić po uzyskaniu opinii organów wykonawczych poszczególnych gmin oraz zarządu województwa.
Współpraca firmy i Wydziału Ochrony Środowiska tut. Starostwa przebiegała bezproblemowo.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-12-24 09:29:56
data ostatniej aktualizacji: 2003-12-24 09:29:56

Strona odwiedzona 1048 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.