Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/117/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust.1 pkt 2 lit. l otrzymuje brzmienie:
  • "l) Referat Audytu i Kontroli -"RK",
 2. § 3 ust. 1 pkt 2 lit. ł otrzymuje brzmienie :
  • "ł) Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych -"RI",
 3. § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m otrzymuje brzmienie:
  • "m) Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej-"WP",
 4. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  • "4) Referatami oraz Biurem Obsługi Rady i Zarządu kierują kierownicy.",
 5. § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
  • "4 a. Ilekroć w regulaminie używa się zwrotu "naczelnik wydziału" należy przez to rozumieć również kierowników referatów.",
 6. użyte w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego, w różnych przypadkach, nazwy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  • "Referat Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych",
  • "Referat Kontroli",
  • "Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej",

  zastępuje się odpowiednio nazwami:
  • "Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych",
  • "Referat Audytu i Kontroli",
  • "Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej".
 7. § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 8. § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 9. § 16 ust. 2 pkt 29 otrzymuje brzmienie:
  • "29) Wydawanie opinii dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalania linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych",
 10. § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 11. § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 12. § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 13. § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Geodety Powiatowego wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 14. § 20 ust. 2 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
  • "22) ustalanie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych.",
 15. § 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 16. § 23
  • ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  • "1. Wydziałem Finansowo-Księgowym kieruje Naczelnik - Główny Księgowy Starostwa Powiatowego.",
  • po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika",
 17. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  • "1. Referatem Zdrowia kieruje Koordynator Ochrony Zdrowia.",
 18. § 25 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  • "2) prowadzenie audytu wewnętrznego.",
 19. § 26:
  • ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   • "1. Wydziałem Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych kieruje Naczelnik.",
  • po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   • "1a. Podczas nieobecności Naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika.",
 20. § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  • "1. Wydziałem Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej kieruje Naczelnik.",
  • po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   • "1a. Podczas nieobecności naczelnika wydziałem kieruje Zastępca Naczelnika."
§ 2

Ustala się nowy schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu uchwala Regulamin Organizacyjny Starostwa na wniosek Zarządu Powiatu.

Proponowana zmiana regulaminu wynika z konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Starostwa oraz ze zmian w obowiązujących przepisach.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-01-08 11:26:00
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-12 09:13:39

Strona odwiedzona 1184 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.