Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/162/2004 z dnia 2004-04-28

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w roku 2004 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Przystosowanie przez pracodawców tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznania przez służby medycyny tych potrzeb - 20.000 zł
 2. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych- 5.000 zł
 3. Szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych przez pracodawcę - 500 zł
 4. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego - 500 zł
 5. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 120.000 zł

Zadania realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

§ 2

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane w roku 2004 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 72.500 zł
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 5.000 zł
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 50.000 zł
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 72.500 zł
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 146.681 zł

Zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje do realizacji niżej wymienione zobowiązania wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą w 2004 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Zobowiązanie dotyczące dofinansowania działania istniejącego warsztatu terapii zajęciowej w Gryfinie - 308.522 zł
 2. Zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne według umów podpisanych do dnia 31.12.2002r. - 48.588,00 zł
§ 4

Do wymagań jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie zadań, tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861, z 2002r. z późniejszymi zmianami).

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfińskiego na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania zadań w terminie do 29 kwietnia 2005r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Podstawą prawną - art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) który mówi, że " Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania , na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań).

Rada Powiatu, w trakcie roku budżetowego ma prawo przesunąć środki finansowe pomiędzy zadaniami bądź rodzajami zadań. Przesunięcie to następuje w formie uchwały nie wymaga natomiast akceptacji PFRON.

Informację o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2004r. na realizacje zadań otrzymano w dniu 18.02.2004r. Otrzymano kwotę 849.791 zł w tym na zobowiązania - 357.110 zł

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym wnioskuję się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

§ 1 - Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - kwoty na poszczególne zadania planowane są w oparciu o zainteresowanie zarówno pracodawców jak i osób niepełnosprawnych

pkt 1. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb zaplanowano kwotę 20.000 zł.

pkt 2. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych Zaplanowano kwotę 5.000 zł

pkt 3 Szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych przez pracodawcę - 500 zł

pkt 4 Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego zaplanowano kwotę 500 zł.

pkt 5 Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej 120.000 zł.

§ 2 - Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

pkt 1 - Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zaplanowano - 72.500 zł
Do dnia dzisiejszego wpłynęło 98 wniosków na łączną kwotę 77.573 zł

pkt 2. - Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Planując kwotę 5.000 zł na to zadanie kierowano się ilością złożonych wniosków. W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek.

pkt 3. - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 50.000 zł Od początku bieżącego roku wpłynęło:

 • 7 wniosków na likwidację barier architektonicznych na kwotę 83.900,00 zł
 • 8 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 30.577,20 zł
 • 2 wnioski na likwidację barier technicznych na kwotę 1.960,00 zł

Ponadto osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie w latach poprzednich mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Z uwagi na to, że w roku ubiegłym z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie udało się zrealizować wszystkich złożonych wniosków w ramach tego zadania, zasadnym uznano zaplanować kwotę 50.000 zł, która i tak w pełni nie zaspokoi potrzeb osób niepełnosprawnych.

pkt 4. - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. W ubiegłym roku skorzystało z tej pomocy 262 osoby na łączną kwotę 143.154,73 zł. W chwili obecnej złożonych jest 13 wniosków na kwotę 7.345,00 zł.

pkt 5. - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Na teranie naszego powiatu działa tylko jeden warsztat terapii zajęciowej, który swoją siedzibę ma w Gryfinie i którego uczestnikami są tylko 23 osoby niepełnosprawne z terenu Gryfina i najbliższych miejscowości. Osoby zamieszkujące gminy takie jak Cedynia, Moryń czy Mieszkowice pozbawione są codziennej aktywnej formy rehabilitacji jaką jest terapia zajęciowa. Odległość jaka dzieli mieszkańców zamieszkujących te gminy a jedyny warsztat terapii zajęciowej działający w naszym powiecie jest zbyt duża, by osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły pokonywać ją samodzielnie lub nawet korzystać z dowozu. W związku z powyższym zasadnym wydaje się utworzenie drugiego warsztatu terapii zajęciowej na terenie południowych gmin naszego powiatu gdzie warsztat terapii zajęciowej realizowałaby zadania z zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Przepisem art. 10 ust. 2 ustawy zmieniono zasady finansowania wtz. Przepis ten daje podstawę do finansowania warsztatów nie tylko ze środków PFRON, ale i innych źródeł. Zmiana zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej stanowi istotną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, przewiduje ona bowiem w kolejnych latach zmniejszanie środków PFRON na działalność i tworzenie warsztatu. Zgodnie z nowelą art. 9 ust. 1 maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 1. tworzenia WTZ wynosi:
  1. w 2004r. - 80 % tych kosztów
  2. w 2005r. - 70 % tych kosztów
  3. w 2006r. i latach następnych - 60 % tych kosztów
 2. działalność, w tym wynikającą ze zwiększonej liczby uczestników WTZ, wynosi:
  1. w 2005r. - 90% tych kosztów
  2. w 2006r. - 85 % tych kosztów
  3. w 2007r. - 75 % tych kosztów
  4. w 2008r. i latach następnych - 70 % tych kosztów

Są to wysokości maksymalne i mogą być one niższe w zależności od wysokości środków PFRON przewidzianych na dany rok.
Wobec powyższego korzystając z 80% udziału środków finansowych PFRON w tworzeniu warsztatu w roku 2004 zaplanowano kwotę 146.681 zł na utworzenie nowego warsztatu terapii zajęciowej w Mieszkowicach.

§ 3 - Zobowiązania wynikające z zawartych umów wieloletnich, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pkt 1. - Zobowiązanie dotyczące dofinansowania działania istniejącego warsztatu terapii zajęciowej w Gryfinie - 308.522 zł kwota ta jest iloczynem liczby uczestników terapii zajęciowej wynikającej z podpisanej umowy ( 23 ) oraz kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości 13.414 zł ( określanej przez Prezesa PFRON)

pkt 2 - Zobowiązanie z tytuły zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne według umów podpisanych do dnia 31.12.2002r. - 48.588,00 zł

Pracodawca któremu refundowane jest wynagrodzenie za zatrudnioną osobę niepełnosprawną Ilość osób niepełnosprawnych za które refundowane jest wynagrodzenie Kwota przypadająca do refundacji w roku 2004
Dom Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo 2 7.063,80
Mastar s.c. ul. Gryfińska 1A Pniewo 2 9.455,20
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12 Gryfino 1 4.709,20
"Prewent S.C. Sprzęt Ppoż i BHP Mirosław Kiełczewski i spółka", ul. Słowiańska 1a 74-100 Gryfino 2 10.944,00
"Foto - Video" Strzelczyk Stanisław, ul. Krasińskiego 82u/6 74-101 Gryfino 1 5.472,00
Dom Pomocy Społecznej, Al. Róż 1 Trzcińsko - Zdrój 1 5.472,00
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, Rów 27a 74-312 Golenice 1 5.472,00
RAZEM: x 48.588,20

data opublikowania: 2004-05-31 10:15:05
data ostatniej aktualizacji: 2004-05-31 10:15:05

Strona odwiedzona 1073 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.