Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/186/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r., zmiany: z 2002r. - Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. - Nr 162, poz. 1568), art. 48, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r., zmiany - Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r.: Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz art. 2, pkt 2 i art. 9, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (t.j. Dz.U. Nr 120, poz. 1300 z 2001r., zmiany: 2002r. - Dz.U. Nr 216, poz. 1824, 2003r. - Dz.U. Nr 217, poz. 2124) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Powiat Gryfiński wyemituje 1.500 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z pokryciem zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

§ 3
 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 25 seriach:
  1. seria A o wartości 500.000 zł,
  2. seria B o wartości 500.000 zł,
  3. seria C o wartości 500.000 zł,
  4. seria D o wartości 500.000 zł,
  5. seria E o wartości 500.000 zł,
  6. seria F o wartości 500.000 zł,
  7. seria G o wartości 500.000 zł,
  8. seria H o wartości 500.000 zł,
  9. seria I o wartości 500.000 zł,
  10. seria J o wartości 500.000 zł,
  11. seria K o wartości 500.000 zł,
  12. seria L o wartości 500.000 zł,
  13. seria M o wartości 500.000 zł,
  14. seria N o wartości 500.000 zł,
  15. seria O o wartości 500.000 zł,
  16. seria P o wartości 500.000 zł,
  17. seria Q o wartości 500.000 zł,
  18. seria R o wartości 500.000 zł,
  19. seria S o wartości 500.000 zł,
  20. seria T o wartości 500.000 zł
  21. seria U o wartości 1.000.000 zł,
  22. seria V o wartości 1.000.000 zł,
  23. seria W o wartości 1.000.000 zł,
  24. seria X o wartości 1.000.000 zł,
  25. seria Y o wartości 1.000.000 zł,
 2. Emisja obligacji, o których mowa w ust. 1 nastąpi do końca 2004r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego w 2004r.
§ 4
 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  1. 4 lat od daty emisji dla obligacji serii A,
  2. 5 lat od daty emisji dla obligacji serii B,
  3. 6 lat od daty emisji dla obligacji serii C,
  4. 7 lat od daty emisji dla obligacji serii D i E,
  5. 8 lat od daty emisji dla obligacji serii F i G,
  6. 9 lat od daty emisji dla obligacji serii H i I,
  7. 10 lat od daty emisji dla obligacji serii J i K,
  8. 11 lat od daty emisji dla obligacji serii L i M,
  9. 12 lat od daty emisji dla obligacji serii N i O,
  10. 13 lat od daty emisji dla obligacji serii P i Q,
  11. 14 lat od daty emisji dla obligacji serii R i S,
  12. 15 lat od daty emisji dla obligacji serii T,
  13. 16 lat od daty emisji dla obligacji serii U,
  14. 17 lat od daty emisji dla obligacji serii V,
  15. 18 lat od daty emisji dla obligacji serii W,
  16. 19 lat od daty emisji dla obligacji serii X,
  17. 20 lat od daty emisji dla obligacji serii Y.
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Gryfiński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
§ 5
 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących z subwencji i dochodów własnych w latach 2005-2024.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem wyłonionym zgodnie z ustawą o finansach publicznych, któremu to podmiotowi zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Obligacje w wysokości 15.000.000 zł przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie wobec wierzycieli.
Ogółem zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie wg stanu na dzień 18.05.2004 r. (wg zestawienia sporządzonego przez p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie) wynoszą 15.871.899,21 zł.
Zobowiązania wg bilansu na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 14.511.662,92 zł (bilans w załączeniu). Maksymalny poziom zadłużenia Powiatu Gryfińskiego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wynosi 25.000.000 zł (bez podjęcia uchwał Rady dotyczących innych zobowiązań kredytowych).
Przyjęcie zobowiązań, które ma SPZZOZ na dzień 18.05.2004 r. w wysokości 15.871.899,21 zł powoduje, że dług publiczny wynoszący 9.000.000 zł (bez podjęcia uchwał Rady dot. innych zobowiązań kredytowych) przekracza dopuszczalny maksymalny poziom zadłużenia Powiatu.
Maksymalne roczne obciążenie z tytułu obsługi zadłużenia wynosi 6.392.516 zł (bez podjęcia przez Radę innych zadłużeń). Maksymalne obciążenie budżetu wynoszące 6.392.516 zł jest niemożliwe z uwagi na brak wolnych środków pieniężnych.

data opublikowania: 2004-07-09 13:31:57
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 13:31:57

Strona odwiedzona 1455 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.