Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/180/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie programu współpracy na 2004 rok Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-blicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w zw. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala co następuje:

§ 1
 1. Uchwala się program współpracy na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi, podmiota-mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
  1. organizacji pozarządowych,
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o sto-sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wy-znania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr 76/VIII/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie trybu zle-cania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępo-wania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wy-konywania zadań.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarzą-dowych Rada Powiatu Gryfińskiego widzi daleko idącą potrzebę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Potencjał organizacji i ich chęć uczestnictwa w realizacji zadań Powiatu świadczy o możliwościach lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Rada Powiatu, podejmując uchwałę deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wzajemnej współpracy. Z uwagi na ustawowy wymóg rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi, w procedurze kwalifikacyjnej są wymagane informacje potwierdzające kompetencje i wiarygodność organizacji pozarządowej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 13:36:45
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 13:36:45

Strona odwiedzona 7578 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.