Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/191/2004 z dnia 2004-07-21

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 edycja II.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z dnia 18.07.1998r. nr 91 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dn. 28 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003r. nr VI/68/2003 w sprawie: założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gryfińskiego zwany w dalszej treści uchwały WPI, przedłożony przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w formie zadań inwestycyjnych na lata 2004-2009, stanowiących zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

WPI ma charakter programu otwartego, który polega na tym, że w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego wersja na kolejne pięć lat, począwszy od następnego roku budżetowego.

§ 3

WPI będzie corocznie aktualizowany, w terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny Powiatu.

§ 4

W terminie od 15 marca do 30 czerwca każdego roku budżetowego składane są wnioski inwestycyjne, które stanowią podstawę do programowania następnej edycji WPI.

Wnioski składane mogą być przez:

 1. Samorządy gminne.
 2. Komisje rady powiatu.
 3. Radnych.
 4. Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
 5. Zarząd Powiatu z urzędu.
 6. Osoby i instytucje działające na terenie Powiatu.
§ 5

Przygotowanie projektu następnej edycji WPI przez Zarząd Powiatu poprzedza m.in.:

 1. Określenie przez Zarząd Powiatu kryteriów hierarchizacji zadań inwestycyjnych oraz hierarchizacja tych zadań według przyjętych kryteriów.
 2. Analiza możliwości finansowania zewnętrznego zadań inwestycyjnych proponowanych do następnej edycji WPI. O wynikach tej analizy Zarząd informuje Radę Powiatu.
 3. Analizą stanu zadłużenia budżetu Powiatu wraz z wnioskami, które Zarząd przekazuje Radzie Powiatu.
§ 6

Projekt uchwały następnej edycji WPI określa:

 1. Wydatki inwestycyjne w ramach WPI w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne zadania inwestycyjne z uwzględnieniem harmonogramu tych wydatków, w podziale według źródeł finansowania oraz ogółem,
 2. Wydatki na obsługę długu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych zawartych w WPI, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat związanych z zadaniami inwestycyjnymi,
 3. Programy inwestycyjne w poszczególnych dziedzinach i grupach zadań Powiatu oraz hierarchię zawartych w tych programach zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem odpowiednich nakładów finansowych.
 4. Rezerwę finansową na zadania współfinansowane przez samorządy gminne.
§ 7

Założenia, zasady i tryb aktualizacji WPI, o której mowa w § 3, 4, 5, 6 będą zgodne z Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003r. nr VI/68/2003 o przyjęciu założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego. W szczególności dotyczy to trybu wnioskowania i wprowadzania do kolejnych edycji WPI nowych zadań inwestycyjnych, który musi być zgodny z obowiązującymi Uchwałami Rady i Zarządu dotyczącymi opracowania WPI.

§ 8

Po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały o następnej edycji WPI staje się ona podstawą sporządzenia załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy.

§ 9

Rada Powiatu w Gryfinie zobowiązuje Zarząd Powiatu do poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, zawartych w WPI, z uwzględnieniem konieczności grupowania tych zadań w odrębne programy rozwojowe, w szczególności w dziedzinach: dróg, ochrony środowiska oraz oświaty.

§ 10

Niniejszym tracą moc uchwały:

 • Uchwała Nr VIII/85/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego,
 • Uchwała Nr X/100/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/85/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego.
§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi jeden z podstawowych dokumentów wymaganych do ubiegania się o zewnętrzne środki rozwojowe, w tym fundusze strukturalne, na inwestycje przewidziane do realizacji w okresie długoterminowym. Realizowanie inwestycji wymaga wieloletniej skoordynowanej strategii i taka rolę spełnia WPI. Pierwsza edycja WPI na lata 2004 - 2008 została przyjęta Uchwałą Nr VIII/85/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. i przyjmowała do realizacji tylko inwestycje drogowe.

Uchylenie tej uchwały umożliwia umieszczenie w planach inwestycyjnych zadań przewidzianych do realizacji na 2004 r., które nie zostały ujęte w poprzedniej edycji WPI. Program ten ma charakter otwarty, polega na tym, że w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego wersja na kolejne pięć lat. Daje to możliwość przystosowania programu do zmieniającej się sytuacji finansowej i możliwości technicznych powiatu. Każdorazowo przy aktualizacji WPI na kolejne lata możliwe jest wprowadzenie nowych programów inwestycyjnych w miarę występujących potrzeb oraz oczekiwań społecznych. WPI jest programem kompatybilnym z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego.

Realizacja programów inwestycyjnych będzie postępować w miarę wykorzystania corocznie środków przeznaczonych na inwestycje. Poszczególne zadania będą realizowane na zasadzie ich gotowości do realizacji. Przez kolejne lata realizowane będą zadania w ramach zatwierdzonych programów do chwili całkowitego zakończenia realizacji poszczególnych programów. Zestawienie wysokości nakładów na poszczególne programy inwestycyjne składające się na WPI na lata 2004 - 2009, źródeł finansowania tych programów oraz harmonogram ich finansowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-08-02 12:20:55
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 12:20:55

Strona odwiedzona 1168 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.