Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/205/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2004r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/162/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004r. uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:
  1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 65.136,00 zł.,
  2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 1.400,00 zł.,
  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 56.000,00 zł.,
  4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 78.223,00 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem w dniu 31 sierpnia 2004r. zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zmianę planu finansowego PFRON na 2004r. Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem WF/2092w/2004 z dnia 02 września 2004r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2004 została zwiększona o kwotę 200.759,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

 • Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) który mówi, że " Rada powiatu w formie uchwały określa zadania , na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań)
 • Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu dofinansowaniem z Funduszu w roku bieżącym, wnioskuję o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Zwiększone środki finansowe przeznacza się na likwidację barier funkcjonalnych w tym:

 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier w komunikowaniu się,
 • likwidacje barier technicznych,
  oraz dofinansowanie do:
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Tabela przedstawia sposób rozdysponawania dodatkowych środków z PFRON

L.p. Nazwa zadania Liczba złożonych wniosków Plan finansowy (w złotych) Zwiększenie planu (w złotych) Plan po zwiększe-
niach (w złotych)
1 Likwidacja barier funkcjonalnych 52 100.434,00 56.000,00 156.434,00
2 Turnusy rehabilitacyjne 201 82.066,00 65.136,00 147.202,00
3 Sport, kultura, rekreacja i turystyka 3 5.000,00 1.400,00 6.400,00
4 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 181 72.500,00 78.223,00 150.723,00
5 OGÓŁEM: 467 260.000,00 200.759,00 460.759,00

data opublikowania: 2004-10-15 11:22:19
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:22:19

Strona odwiedzona 922 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.