Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/206/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz.1568) oraz art.22 ust.1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 oraz Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Dz.U. Nr 166, poz.1611, Dz.U. Nr 189, poz.1851) w związku z art. 401 ust.1, ust.5, art. 402, art. 403, art. 404, art. 405, art. 407 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz.U. Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz.1957 , z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr175, poz.1693, Nr 190, poz.1865) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 143, poz.1196, z 2003 r. Dz.U. Nr 7, poz.78, Dz.U. Nr 190, poz.1865) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się "Zasady i tryb przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) w Gryfinie", stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IX/89/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.UZASADNIENIE

Konieczność zmian obowiązujących "Zasad i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW w Gryfinie" wynika ze zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Zmiany dotyczące funduszy ochrony środowiska zostały wprowadzone ustawą z dnia 3.10.2003 r. o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 190, poz.1865) i weszły w życie 8.12.2003 r.

Nie są to zmiany mające istotny wpływ na dotychczasowy sposób wydatkowania środków z powiatowych funduszy, niemniej jednak ze względów formalnych należy dostosować obowiązujące zasady do nowych przepisów.

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący nowe "Zasady i tryb przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie" zawiera zmiany (wynikające z Prawa ochrony środowiska), w następujących punktach:

 • punkt 5 (art.402 POŚ)
 • punkt 7 (art.405 POŚ)
 • punkt 8 (art.406 i 407 POŚ)

Ponadto celem uzyskania większej czytelności zasad zmieniono treść punktu 18 - rozdział II, w taki sposób, że został on powiązany z wcześniejszymi punktami tego rozdziału określającymi tryb przyznawania środków.
Pozostałe punkty dotychczas obowiązujących zasad - niezmienione.

Dla większej przejrzystości zasad, nie wprowadzano zmian w dotychczas obowiązującej uchwale (Nr IX/89/2003 z dnia 27.08.2003 r.) tylko zaproponowano jej uchylenie i zatwierdzenie jednolitego tekstu "Zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-10-15 11:23:02
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:23:02

Strona odwiedzona 945 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.