Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/223/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami); art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Powiat Gryfiński wyemituje 600 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z:

 • pokryciem zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie,
 • sfinansowaniem inwestycji budowy windy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
§ 3
 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 9 seriach:
  1. seria A o wartości 300.000 zł,
  2. seria B o wartości 700.000 zł,
  3. seria C o wartości 700.000 zł,
  4. seria D o wartości 700.000 zł,
  5. seria E o wartości 600.000 zł,
  6. seria F o wartości 300.000 zł,
  7. seria G o wartości 300.000 zł,
  8. seria H o wartości 800.000 zł,
  9. seria I o wartości 1.600.000 zł.
 2. Emisja obligacji serii A, B, C, D i E nastąpi w 2004 r., a emisja obligacji serii F, G, H i I nastąpi w 2005 r., ale nie później niż 30 kwietnia 2005 r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego.
§ 4
 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  1. 6 lat od daty emisji dla obligacji serii A,
  2. 7 lat od daty emisji dla obligacji serii B i F,
  3. 8 lat od daty emisji dla obligacji serii C i G,
  4. 9 lat od daty emisji dla obligacji serii D i H,
  5. 10 lat od daty emisji dla obligacji serii E i I.
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Gryfiński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
§ 5
 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z dziesięciu ostatnich notowań stawki WIBOR6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących z subwencji i dochodów własnych w latach 2005-2015.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfińskiego do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem wyłonionym zgodnie z ustawą o finansach publicznych, któremu to podmiotowi zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

Traci moc Uchwała Nr XVI/186/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.UZASADNIENIE

Spłata zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie jest konsekwencją rozpoczętego w listopadzie 2002r. procesu restrukturyzacji SPZZOZ. Pierwszym etapem była restrukturyzacja należności publicznoprawnych, która została zakończona wydaniem decyzji restrukturyzacyjnych przez ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta i Gminy oraz PFRON.

Restrukturyzacja należności publicznoprawnych zakończona 26 kwietnia 2004r. pozwoliła na umorzenie zobowiązań wobec:

 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 3.889.722,53 zł.
 2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 473.734,66 zł.
 3. Urzędu Skarbowego - 337.148,40 zł.
 4. Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - 8.815,85 zł.
  Razem 4.709.421,24 zł.

Koszty restrukturyzacji z tytułu opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych oraz z tytułu spłaty zobowiązań niepodlegających restrukturyzacji w kwocie 3.385.565,36 zł. w całości poniósł Powiat Gryfiński zaciągając na ten cel kredyt bankowy w 2003 roku.

Drugim etapem restrukturyzacji jest spłata zobowiązań wobec wierzycieli.

Rada Powiatu podjęła w tym zakresie Uchwałę Nr XVI/186/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, której celem było wyemitowanie obligacji na kwotę 15.000.000 zł z terminem wykupu do 2024 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr CXLVII/342/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2004 r. wydała pozytywną opinię o możliwości wykupu emitowanych obligacji przez Powiat Gryfiński.
Zarząd Powiatu w dniu 12 sierpnia 2004r ogłosił przetarg nieograniczony na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gryfińskiego kierując zaproszenie do składania ofert do 11 banków w Polsce jako potencjalnych organizatorów emisji.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2004 r. jednak żaden bank nie złożył oferty na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji.
Powodem nieprzystąpienia do emisji obligacji przez banki był w ocenie większości banków zbyt długi okres spłaty tj. 20 lat, banki są zainteresowane ofertą Powiatu Gryfińskiego, ale przy wykupie obligacji w okresie nie dłuższym niż do roku 2015 r.
Prognoza długu publicznego nie pozwala na zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 15.000.000 zł w okresie 10 letnim, ponieważ przekroczone zostałyby wskaźniki obsługi długu wyznaczone przez ustawę o finansach publicznych.
Maksymalny poziom do którego można zaciągnąć zobowiązania finansowe na spłatę wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie w prognozie do 2015 roku wynosi 6.000.000 zł

Prognoza budżetu Powiatu Gryfińskiego przy spłacie wierzycieli do 2015 roku stanowi załącznik nr.1 do uzasadnienia.

Przedłożona uchwała w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie przewiduje, że Powiat Gryfiński wyemituje 600 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

data opublikowania: 2004-10-15 11:49:26
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:49:26

Strona odwiedzona 1005 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.