Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 46/2003 z dnia 2003-05-07

w sprawie opinii do "Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim"

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 14 ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz.628, z 2002 r. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz.984, Nr 199, poz.1671, z 2003 r. Nr 7, poz.78) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie "Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim" pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:

 1. W punkcie dotyczącym aktualnej i planowanej współpracy komunalnej w Województwie Zachodniopomorskim dopisać:
  • Podmiot: Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Gryfinie, ul.1 Maja 16
  • Zasięg geograficzny: południowo-zachodnia część Województwa Zachodniopomorskiego
  • Uczestnicy: 9 gmin Powiatu Gryfińskiego (Banie, Cedynia, Chojna, Stare Czarnowo, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa) oraz ewentualnie gminy Powiatu Pyrzyckiego
  • Zadania:
   1. podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin,
   2. wymiana doświadczeń w zakresie zadań komunalnych,
   3. reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami,
   4. reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową,
   5. prowadzenie działalności gospodarczej,
   6. inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych,
   7. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
   8. podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.
  • Status: Związek zarejestrowany w dniu 18.03.2003 r.
   Wpisano do Rejestru związków międzygminnych pod poz.250.
   Statut Związku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
   Zachodniopomorskiego Nr 24 z dnia 27.03.2003 r.
 2. W punkcie omawiającym scenariusze i analizy rozwoju oraz strategie gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, uwzględnić działania podjęte przez Związek Gmin Dolnej Odry i Gminę Widuchowa oraz dopisać przystąpienie do realizacji ponadgminnego zakładu gospodarki odpadami, zlokalizowanego na terenie gminy Widuchowa w miejscowości Czarnówko.
§ 2

Załącznikami niniejszej uchwały są:

 • Statut Związku Gmin Dolnej Odry - załącznik nr 1
 • Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gryfińskiego - załącznik nr 2
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów wojewódzkich podlegają zaopiniowaniu przez: ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa. "Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim" został przesłany do zaopiniowania do Starostwa Powiatowego w Gryfinie pismem z dnia 25 marca 2003 r.

Wszystkie gminy z trenu Powiatu Gryfińskiego przystąpiły do Związku Gmin Dolnej Odry. Związek ten został zarejestrowany w dniu 18.03.2003 r. i wpisany do Rejestru związków międzygminnych pod poz.250. Statut Związku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 z dnia 27.03.2003 r. Statut ten stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
Jednym z zadań związku jest inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

Związek Gmin Dolnej Odry planuje przystąpić do realizacji ponadgminnego zakładu gospodarki odpadami. Aktualny stan zaawansowania prac w tym temacie przedstawia się następująco:

 1. Prowadzone są rozmowy z inwestorem prywatnym, który zakupił tereny w miejscowości Czarnówko, gm. Widuchowa. Jest to obszar o powierzchni ok. 36 ha, ogrodzony wraz ze wszystkimi mediami.
 2. Na sesji w dniu 23.04.2003 r. Rada Gminy w Widuchowej podjęła Uchwałę Nr V/51/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko.
 3. W planie zagospodarowania dla terenu przyszłej inwestycji znajdują się zapisy określające funkcję tego terenu - "zakład utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w wyłączeniem odpadów niebezpiecznych oraz towarzyszących usług komercyjnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji".

Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gryfińskiego, który odbył się w dniu 6.05.2003 r. przedstawiono w piśmie będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Powiat Pyrzycki przedstawił wstępną deklarację przystąpienia do realizacji wymienionej wyżej inwestycji oraz zainteresowanie ewentualnym składowaniem odpadów na terenie planowanego zakładu gospodarki odpadami w Czarnówku.

Biorąc pod uwagę dane demograficzne załączone w opiniowanym wojewódzkim planie gospodarki odpadami, łączna liczba mieszkańców obu powiatów tj. gryfińskiego i pyrzyckiego wynosi 126.056 (według stanu na 2000 r.).

data opublikowania: 2005-10-18 09:52:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 09:52:54

Strona odwiedzona 1052 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.