Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 439/2004 z dnia 2004-10-20

w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, art. 10 Dz. Z 2004 r. nr 141 poz. 1492/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu postanawia nie uzgodnić projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzgadnia się z zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych. W dniu 06.10.2004 r. wpłynął wniosek skierowany do Zarządu Powiatu w Gryfinie o uzgodnienie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane są nieruchomości będące własnością lub współwłasnością Powiatu Gryfińskiego o nr ewidencyjnych działek: 85/1, 85/2, 78/1 obręb 3 m. Gryfino, w obrębie których są wykonywane działania wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie m.in. promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz utrzymywania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
Działka nr 85/2 stanowiąca współwłasność Powiatu Gryfińskiego w udziałach 4876/10000 zlokalizowana została na terenie oznaczonym symbolem G3 - MW.7 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Budynek położony na tej działce znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w ramach użyczenia siedzibę ma tam organ administracji publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W przypadku podjęcia działań związanych z poprawą warunków lokalowych (np. rozbudowa, przebudowa) problematycznym będzie stwierdzenie zgodności ewentualnego zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie funkcji oraz jednoczesne zachowanie zasad określonych w projekcie planu w przypadku ich przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy.
Zapis projektu planu dla działki 78/1 ustalono jako: G3 - UA/UB/UG/UH/UK/UZ. Obiekt zlokalizowany na tej działce wykorzystywany jest obecnie na potrzeby administracji i ochrony zdrowia, oznaczony został w sposób szczególny jako budynek do zachowania, lecz bez wskazania zasad jakie ma spełniać ewentualna jego rozbudowa, czy przebudowa wiążąca się np. z poprawą warunków lokalowych co można interpretować iż przyjęto tu zasadę całkowitej dowolności. Ponadto w przypadku budynków oznaczonych jako te "do zachowania" należy przyjąć, iż niemożliwym będzie ich całkowita rozbiórka, a co za tym idzie ponowne zagospodarowanie terenu na zasadach określonych w projekcie planu.
Działka nr 85/1 znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym symbolem G3 - UA/UB/UG/UH/UK/UR/UZ/KS1 w obrębie którego zlokalizowane są istniejące budynki nie posiadające graficznego wyróżnienia, w stosunku do których wprowadzono zakaz remontu i jakiejkolwiek przebudowy. Przedmiotowe budynki są obecnie wykorzystywane m.in. na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, wykonującego zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym przywołane na wstępie.
Ponadto budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla administracji, obiektów ochrony zdrowia domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych zaliczane jest w rozumieniu przepisów art. 6 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami do celów publicznych. Uniemożliwienie przeprowadzania remontów, dążenie do faktycznej degradacji obiektów, uniemożliwianie przebudowy oraz poprawy standardów a nawet doprowadzanie na mocy planu do śmierci technicznej obiektów wyklucza zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu i możliwość utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych i wiążącej się z tym jednoczesnego wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2004-11-03 08:22:40
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-03 08:22:40

Strona odwiedzona 1024 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.