Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 440/2004 z dnia 2004-10-20

w sprawie zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń" "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz. U. Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Dz. U. Nr 46, poz. 392, Dz. U. Nr 80, poz. 721, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 175, poz. 1693, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 190, poz. 1865; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 190, poz. 1865, Dz. U. Nr 217, poz. 2124, Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 49, poz. 464, Dz. U. Nr 70, poz. 631, Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 96, poz. 959) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Dz. U. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959) oraz na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 4, poz. 79), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2004 r. Burmistrza Morynia Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekty opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zasady i tryb opiniowania przez Zarząd Powiatu projektów opracowań: Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami określają przepisy wymienione na wstępie projektu niniejszej Uchwały Zarządu Powiatu:

 • art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
  "Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa".
 • art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
  "Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, których mowa w art.14.
  Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
  • organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska".
 • art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
  "Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.
  Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:
  • projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu".
 • § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002 r.:
  "Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych".

Urząd Miejski w Moryniu pismem z dnia 25.05.2004 r. znak: GMOŚ.7610-1/04 wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie przez organ wykonawczy powiatu w/w opracowań. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po przeanalizowaniu materiałów wniosło uwagi i odesłało dokumentację do uzupełnienia pismem z dnia 21.06.2004 r. znak: Oś-7620/6-1/2004.
W dniu 11.10.2004 r. pismem znak: GMOŚ.7610-1/04 Urząd Miejski w Moryniu złożył do Starostwa poprawione i uzupełnione opracowania z ponowną prośbą o wydanie opinii przez Zarząd Powiatu. Złożone dokumentacje zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, polityką ekologiczną państwa oraz planami wyższego szczebla (tj. wojewódzkiego i powiatowego).
Opisane w opracowaniach zagadnienia obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego, zasobów przyrodniczych oraz problematykę gospodarki odpadami, obejmującą wytwarzanie, selektywne gromadzenie, odzysk i unieszkodliwianie powstających odpadów.
Ponadto w opracowaniach określono harmonogram realizacji przedsięwzięć, ze wskazaniem kierunków i hierarchii działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska na terenie miasta i gminy Moryń.

data opublikowania: 2004-11-03 08:23:25
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-03 08:23:25

Strona odwiedzona 1032 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.