Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 462/2004 z dnia 2004-12-01

w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póz. zm.), zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 2

Pracownicy komórek merytorycznych jednostek organizacyjnych Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz pracownicy audytu wewnętrznego w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

 • nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 • umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 • nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych,
 • przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
 • udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.
§ 3
 1. Pracownicy, o których mowa w § 2 zobowiązani są:
  1. dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzać, czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  2. sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co, do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,
  3. zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
  4. dokonać, w formie notatki służbowej opisu transakcji, co, do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 do powyższej notatki.
 2. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 4
 1. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
 2. Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej mają osoby upoważnione.
§ 5
 1. Za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy odpowiedzialny jest koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, do którego obowiązków należy:
  1. przeprowadzenie w terminie szkolenia dla pracowników Starostwa w zakresie niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Powiatu jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i przedstawiania, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzania następnych szkoleń,
  2. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  3. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej uchwale i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
  4. przygotowanie dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej-w terminie r.-informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadania jednostki określonego w ust.1 i 2,
  5. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Staroście.
 2. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 6

Instrukcja postępowania w powyższych sprawach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Uchwała Zarządu Powiatu jest realizacją obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505). Uchwała reguluje zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Jednostki samorządu terytorialnego Powiatu zostały na podstawie przepisów art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505) zaliczone do jednostek współpracujących. z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-12-09 12:22:33
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-09 12:22:33

Strona odwiedzona 963 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.