Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 474/2004 z dnia 2004-12-22

w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, . Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz Uchwały Nr XVIII8202/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się komisję w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Judziński Kazimierz,
  2. Zastępca Przewodniczącego - Sobolewska Andżelika,
  3. Członek - Sikorska Danuta
  4. Członek - Lewandowska Irena,
  5. Członek - Kłosowicz Sylwia.
 2. Komisja, o której mowa w punkcie 1 dokona prac (czynności) określonych w uchwale oraz przejmie sporządzaną dokumentację finansowo-księgową w terminach wynikających z harmonogramu, mając na uwadze zapewnienie ciągłości zdarzeń gospodarczych.
 3. Komisja sporządza z poszczególnych zadań określonych w kol. 2 załącznika do uchwały protokół zdawczo-odbiorczy i przekazuje do zatwierdzenia Staroście Gryfińskiemu, w czasie zapewniającym terminowe wykonanie przejętych spraw..
 4. W przypadku stwierdzenia różnic w stanie aktywów rzeczowych lub finansowych między stanem z dnia dokonania spisu a z dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Komisja dokona inwentaryzacji dodatkowej.
 5. W przypadku nie wystąpienia określonego składnika majątkowego Komisji stwierdza ten fakt protokolarnie.
§ 2

Ustala się harmonogram prac przejęcia aktywów rzeczowych oraz dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3
 1. Zobowiązuje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie, dalej zwany PODGiK do:
  1. sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej (oryginały, uwierzytelnione kserokopie oryginałów) wskazanej w załączniku do uchwały, przy uwzględnieniu terminów określonych w załączonym harmonogramie oraz w przepisach prawa,
  2. osiągnięcia zerowego stanu środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia 2004 r.,
  3. likwidację wszystkich rachunków bankowych na koniec dnia 31 grudnia 2004 r., a ich stany przekazanie na wskazane konta przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
  4. sporządzenia wykazów, które winny zwierać między innymi: nazwę wykazu, stempel nagłówkowy, datę sporządzenia, liczbę porządkową, nazwy poszczególnych kolumn (określających poszczególne podstawowe dane i wielkości, w zależności od rodzaju przedstawianej informacji), numeracje kolumn, podsumowanie (o ile dotyczy wielkości liczbowych), podpisy osób, sporządzającej i zatwierdzającej oraz inne dane istotne dla prezentowanego zagadnienia,
  5. sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz dla pracowników z tytułu wynagrodzeń i świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wynagrodzeń wynikających z umów cywilno-prawnych stosownie do uregulowań w tym zakresie.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 11:38:51
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 11:38:51

Strona odwiedzona 981 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.