Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

102 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 522/2005 z dnia 2005-03-30

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 127 Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

zatwierdza regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.

§ 3

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 4/99 z dnia 09 lutego 1999r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

Ustawy:

 • z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr80 poz. 718)
 • z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2004r. Nr 93 poz.888)

wprowadziły wiele istotnych zmian w stosunku do ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. polegających na przekazaniu organom nadzoru budowlanego część zadań i kompetencji należących do organów administracji architektoniczno-budowlanej Starostw oraz wprowadziły nowe zadania. Zadania i kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego określone zostały w art. 83 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

Wprowadzone ww. przepisami nowe zadania i kompetencje to:

 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu budowy,
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
 • pisemne potwierdzenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji obiektu z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym,
 • udzielanie pozwoleń na użytkowanie obiektów wybudowanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wybudowanych samowolnie,
 • przeprowadzanie obowiązkowej kontroli przed udzieleniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i przekazanych do użytkowania wg ujednoliconej klasyfikacji obiektów budowlanych PKOB,
 • naliczanie kar w drodze postanowień, w przypadku stwierdzenia podczas obowiązkowej kontroli istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • naliczanie opłat legalizacyjnych w przypadku samowolnego wybudowania obiektu podlegającego legalizacji,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego:
  • B-06 miesięczne z ilości rozpoczętych obiektów mieszkalnych i przekazanych do użytkowania,
  • roczne z realizacji budynków przez inwestorów innych tj. kościoły i związki wyznaniowe,
  • B-07 kwartalne o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania z wykazaniem kubatury, pow. użytkowej, ilości izb,
  • Kwartalne z budynków mieszkalnych oraz zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytkowania z wykazaniem liczby mieszkań, rodzajem budownictwa /nowe, indywidualne, mieszkalne/ i adresem inwestora,
  • kwartalne wykaz ubytków mieszkaniowych,
  • B-08 roczne o budynkach niemieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę /studnie, przyłącza wod-kan./,
  • M0-2 roczne o ubytkach zasobów mieszkaniowych.

Ponadto w regulaminie organizacyjnym dostosowano stanowiska pracy do obecnego składu osobowego inspektoratu i ilości przyznanych etatów.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-04-18 08:36:36
data ostatniej aktualizacji: 2005-04-18 08:36:36

Strona odwiedzona 970 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.