Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 525/2005 z dnia 2005-04-20

w sprawie ponownego uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Parsówek, Drzenin, Sobieradz obejmującego teren z przeznaczeniem pod funkcję elektrowni wiatrowych

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r Nr 6 poz. 41, art. 10 Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Parsówek, Drzenin, Sobieradz obejmującego teren z przeznaczeniem pod funkcję elektrowni wiatrowych, z następującymi uwagami:

 • w treści projektu uchwały proponuje się zawrzeć informację określającą numery działek objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem ich powierzchni,
 • na załączniku graficznym do treści projektu uchwały należy wyodrębnić graficznie obszar zakazu zabudowy o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. a) i b). Na załączniku graficznym do projektu uchwały posiada on oznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania linii napowietrznych NN i WN, które w § 3 nie zostały zdefiniowane dla istniejących napowietrznych linii 220 kV i 400 kV,
 • zapisy § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. a) i b) definiujące obszar zakazu zabudowy leżących w ramach terenu 1 FW/R, pozostaje w sprzeczności z zapisem § 3 ust. 1 pkt. 1 który stwierdza jedynie zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Wobec powyższego należałoby dla całego terenu ujednolicić zakazy, bądź stworzyć inny teren elementarny, dla którego zostaną przyjęte odmienne ustalenia,
 • w treści projektu uchwały należy ujednolicić symbol dla terenu przeznaczonego pod lokalizację stacji elektroenergetycznej zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym jako 3 FW/E (w treści funkcjonuje także oznaczenie terenu jako 3 FW/TE),
 • w § 1 ust. 4 błędnie wpisano skalę załącznika graficznego rysunku nr 1 jako 1:2000, co jest niezgodne z § ust. 2 oraz skalą załączonej mapy do projektu,
 • w § 3, 4, 6 zapis "§ 6" należy zmienić na "§ 9", który dotyczy ustaleń z zakresu obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska,
 • w § 3 pkt. 3, § 4 pkt. 3, § 6 pkt. 3, § 9 pkt 6 i 8 proponuje się dopisać na końcu zdania "zgodnie z przepisami odrębnymi",
 • w § 9 ust. 5, § 3 ust. 1 pkt. 7 oraz na załączniku graficznym należy zastąpić wyrażenie "obszar ograniczonego użytkowania" na inne ze względu, na to, że ustanowienie takiego obszaru może być dokonane jedynie w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska. Obszar taki ustanawia się dla linii i stacji elektroenergetycznych jeżeli wynika to z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego a jego utworzenie może nastąpić jedynie w drodze rozporządzenia wojewody bądź uchwały rady powiatu (w zależności od rodzaju inwestycji),
 • w § 9 projektu proponuje się wpisać:
  1. "Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych oraz jakości środowiska w zakresie emisji hałasu poza terenem do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny"
  2. "budowa elektrowni wiatrowej wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi".
 • Pozostałe uwagi wniesione w piśmie znak: AB.KW.I-IX-7322/7-7/2004 z dnia 08.07.2004 r. pozostawia się bez zmian.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2005-04-27 10:14:03
data ostatniej aktualizacji: 2005-04-27 10:14:03

Strona odwiedzona 1057 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.