Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 548/2005 z dnia 2005-06-08

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 6 ust 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok w brzmieniu - załącznik Nr 1.

§ 2
 1. Ustala się na 2005 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat:
  1. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - do 500 zł za semestr,
  2. za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego - do 300 zł. (na rok kalendarzowy dla jednej osoby)
§ 3
 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą dofinansowywane:
  1. studia podyplomowe,
  2. formy związane z uzupełnieniem wykształcenia,
  3. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
  4. seminaria,
  5. szkolenia rad pedagogicznych.
§ 4
 1. W pierwszej kolejności dopłaty będą przyznawane nauczycielom którzy:
  1. kontynuują studia językowe,
  2. uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.
  3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami szkoły/ placówki dofinansowanie może być przyznane na inne niż wymienione w ust. 1 specjalności i formy kształcenia.
§ 5
 1. Wysokość środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.
§ 6
 1. Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozdysponowane są w następujący sposób:
  1. 0,8% środków funduszu pozostawia się w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy dokonają podziału w następujący sposób:
   1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - 66%,
   2. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze - 14%,
   3. szkolenia rad pedagogicznych -15%,
   4. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla rad pedagogicznych -5%.
  2. 0,2% środków funduszu pozostawia się w dyspozycji naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na:
   1. organizację szkoleń dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
   2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
   3. inne np. pokrycie kosztów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.
§ 7

Kwotę przypadającą w danym roku budżetowym na dokształcanie każdego nauczyciela otrzymuje się dzieląc 0,8% środków funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w danym roku (łącznie we wszystkich szkołach/ placówkach) przez liczbę nauczycieli wykazanych w aktualnym sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia.

§ 8

Środki wymienione w § 6 ust.1, zostaną przekazane jednorazowo do szkół oraz placówek i znajdą się w ich planach finansowych.

§ 9

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, akceptuje Starosta Powiatu Gryfińskiego.

§ 10

Dyrektor szkoły/placówki w terminie do 31 marca każdego roku składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli za miniony rok budżetowy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół i placówek Powiatu Gryfińskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) § 6 ust. 2, nakłada na organ prowadzący obowiązek opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o sporządzane przez dyrektorów plany doskonalenia zawodowego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-17 08:00:29
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-17 08:00:29

Strona odwiedzona 907 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.