Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 32/2003 z dnia 2003-04-09

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2003 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 407 w nawiązaniu do art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957), Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 58.731 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden), na realizację zadania pn: " Ekologiczna ścieżka edukacyjno-ekologiczna "
 2. Realizację zadania prowadzić będzie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 3. Realizacja zadania przebiegać będzie w 2003 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1.
§ 2

Ustala się zasady i sposób realizacji zadania określonego w § 1 ust.1:

 1. Zarząd Powiatu upoważnia Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do występowania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie określonym w § 2 lit b),
 2. rachunki i faktury będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, (NIP: 858-15-62-872, REGON: 811700400),
 3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie na podstawie przedłożonych dokumentów i po ich zatwierdzeniu dokona zapłaty poszczególnym odbiorcom,
 4. w przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe faktur, rachunków lub innych dokumentów zobowiązania wynikające z takich dokumentów, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 5. zakupione aktywa rzeczowe będą podlegały ewidencji inwentarzowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).
§ 3

Zobowiązuje się Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do:

 1. realizacji zadania zgodnie z harmonogramami,
 2. wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. przedłożenia w ciągu najpóźniej 5 dni od dokonania zakupów, kompletu dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania (rachunki, faktury, uwierzytelnione kserokopie umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, itp.),
 4. przedstawienia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa całkowitego rozliczenia efektu ekologicznego określonego w § 4 niniejszej uchwały, w formie sprawozdania opisowego, w terminie do 31.12.2003 r.
 5. trwałego oznakowania wykonanego zadania - Ekologicznej ścieżki edukacyjno-zdrowotnej w następujący sposób: "Wykonano ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§ 4

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnie efekty ekologiczne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców DPS, wykształcenie nawyków proekologicznych mieszkańców pod kątem minimalizacji zanieczyszczeń, segregacji i wykorzystania odpadów naturalnych, rozbudzenie wrażliwości na problemy środowiska, podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu - w aspekcie problemów ochrony środowiska naturalnego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-09 12:41:50
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-09 12:41:50

Strona odwiedzona 839 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.