Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 34/2003 z dnia 2003-04-09

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2003 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 407 w nawiązaniu do art.406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957), Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 4.490 zł (słownie złotych: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt), na realizację zadania pn: "Wodo.... jesteś samym życiem".
 2. Realizację zadania prowadzić będzie Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 3. Realizacja zadania przebiegać będzie w 2003 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1.
§ 2

Ustala się zasady i sposób realizacji zadania określonego w § 1 ust.1:

 1. Zarząd Powiatu upoważnia Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do występowania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie określonym w § 2 lit b),
 2. rachunki i faktury będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, (NIP: 858-15-62-872, REGON: 811700400),
 3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie na podstawie przedłożonych dokumentów i po ich zatwierdzeniu dokona zapłaty poszczególnym odbiorcom,
 4. w przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe faktur, rachunków lub innych dokumentów zobowiązania wynikające z takich dokumentów, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 5. zakupione aktywa rzeczowe będą podlegały ewidencji inwentarzowej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).
§ 3

Zobowiązuje się Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do:

 1. realizacji zadania zgodnie z harmonogramem,
 2. wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. przedłożenia w ciągu najpóźniej 5 dni od dokonania zakupów, kompletu dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania (rachunki, faktury, uwierzytelnione kserokopie umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, itp.),
 4. przedstawienia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa całkowitego rozliczenia efektu ekologicznego określonego w § 4 niniejszej uchwały, w formie sprawozdania opisowego, w terminie do 31.07.2003 r.
 5. trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w następujący sposób:"Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§ 4

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnie efekty ekologiczne mające na celu ukształtowanie właściwej postawy uczniów do zasobów przyrody, rozwój poczucia odpowiedzialności na potrzeby ekologiczne, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym domu oraz umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-09 13:25:51
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-09 13:25:51

Strona odwiedzona 851 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.