Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 35/2003 z dnia 2003-04-09

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2003 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 407 w nawiązaniu do art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957), Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 31.700 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy siedemset), na realizację zadania pn: "Z ekologią na co dzień".
 2. Realizację zadania prowadzić będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
 3. Realizacja zadania przebiegać będzie w 2003 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1.
§ 2

Ustala się zasady i sposób realizacji zadania określonego w § 1 ust.1:

 1. Zarząd Powiatu upoważnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie do występowania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie określonym w § 2 lit b),
 2. rachunki i faktury będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, (NIP: 858-15-62-872, REGON: 811700400),
 3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie na podstawie przedłożonych dokumentów i po ich zatwierdzeniu dokona zapłaty poszczególnym odbiorcom,
 4. w przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe faktur, rachunków lub innych dokumentów zobowiązania wynikające z takich dokumentów, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie,
 5. zakupione aktywa rzeczowe będą podlegały ewidencji inwentarzowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).
§ 3

Zobowiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie do:

 1. realizacji zadania zgodnie z harmonogramem,
 2. wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. przedłożenia w ciągu najpóźniej 5 dni od dokonania zakupów, kompletu dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania (rachunki, faktury, uwierzytelnione kserokopie umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, itp.),
 4. przedstawienia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa całkowitego rozliczenia efektu ekologicznego określonego w § 4 niniejszej uchwały, w formie sprawozdania opisowego, w terminie do 31.12.2003 r.
 5. trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w następujący sposób: "Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§ 4

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnie efekty ekologiczne mające na celu pogłębienie wiedzy i świadomości ekologicznej, związanej z nauczanymi zawodami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-09 13:25:51
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-09 13:25:51

Strona odwiedzona 832 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.