Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 581/2005 z dnia 2005-07-14

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Binowo gm. Stare Czarnowo o łącznej powierzchni 71,50 ha

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r Nr 6 poz. 41, art. 10 Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Binowo o łącznej powierzchni 71,50 ha, pod warunkiem uzupełnienia projektu na podstawie poniższych uwag:

 1. Należy ujednolicić część opisową projektu planu z załącznikiem graficznym, ponieważ:
  • brak w załączniku graficznym obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenów 16 U; 18 MN,U; 23 MN; 25 MN; 25a MN; 26 MN,U; 29 MN; 33 U; 40 RM; 42 RM; 43 RM; 44 MN; 44a MN; 45 RM; 46 RM; 47 U; 48 MN,U; 51 MN,U; 62 RM; 66 ML, które zawarte są w części opisowej projektu planu;
  • załącznik graficzny nie pokazuje sposobu sytuowania kalenicy głównej względem granic działek i komunikacji dla terenów 16 U; 26 MN,U; 33 U; 45 RM; 46 RM; 62 RM, co ujęto w części opisowej projektu planu;
  • brak w części opisowej projektu planu informacji o nieprzekraczalnych liniach zabudowy dla terenów 19 MN i 20 MN, które pokazano na załączonej mapie;
  • § 4 pkt 47 ust 2 lit. c) o treści : "zabudowa istniejąca do zachowania" jest niezgodny z załącznikiem graficznym;
 2. Legendę części graficznej należy uzupełnić o funkcję terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 WZ, którego przeznaczeniem jest ujęcie wody;
 3. Należy uzupełnić § 3 części opisowej projektu planu o tereny oznaczone symbolem ZC /cmantarz/, WS /wody otwarte/ i WZ /ujęcie wody/;
 4. Należy jednoznacznie określić w części opisowej projektu planu i załączniku graficznym strefy "W II" i "W III" - częściowej i ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
 5. Treść § 5 pkt 2 ust. 4 należy uzupełnić o informację - " część terenu - wg rysunku planu - w zasięgu strefy "W III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego";
 6. Należy uwzględnić przy planowaniu zabudowy mieszkalnej na terenie o symbolu 3 MN lokalizację w północno-zachodnim sąsiedztwie stacji transformatorowej E-2 celem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
 7. W oparciu o ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 Nr 121, poz.1266 z późn. zm. ) należy uzyskać zgodę Wojewody dotyczącą przeznaczenia przedmiotowych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w przypadku klas IV oraz V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,
 8. Projekt planu należy uzupełnić o informację, iż w momencie rozpoczęcia inwestycji, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję lub zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
 9. Wyjaśnienia wymaga kwestia odprowadzania ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ze zrzutem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Żelisławcu; z posiadanych informacji wynika, że oczyszczalnia w Żelisławcu ma być likwidowana, a ścieki odprowadzane do nowobudowanej oczyszczalni w Binowie;
 10. Opracowanie ekofizjograficzne w punkcie dotyczącym ochrony wód ( st. 27) zakłada, że obszar będzie położony na terenie strefy ochronnej ujęcia wód "Miedwie"- obecnie złożony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie wniosek o ustanowienie strefy nie obejmuje tego terenu, znajduje się on poza strefą ochronną.

Jednocześnie wnosi się uwagę, iż wskazane byłoby w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieścić informacje dotyczące numerów działek objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem ich powierzchni;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2005-07-20 14:10:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-20 14:10:34

Strona odwiedzona 828 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.