Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 29/2003 z dnia 2003-04-02

w sprawie realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2003 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 407 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz. 1957), Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2003 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 241.000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden tysięcy ), na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i odpadowej.
 2. Zakres rzeczowy obejmuje realizację następujących zadań:
  2.1. Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - kwota 220.000 zł
  1. sfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych na terenie miasta Chojna: Łyżwiarska, Jodłowa,
  2. sfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe, w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 125 z drogą powiatową Nr 41-706, w miejscowości Bielinek.
  2.2. Zakup rębarki do likwidacji odpadów drzewnych - kwota 21.000 zł
 3. Realizację zadań prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z siedzibą Banie.
 4. Realizacja zadań przebiegać będzie w 2003 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.
§ 2

Ustala się zasady i sposób realizacji zadań określonych w § 1:

 1. Zarząd Powiatu upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z siedzibą Banie do występowania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie określonym w § 2b),
 2. rachunki i faktury będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16 "D" (NIP: 858-15-62-872),
 3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie na podstawie przedłożonych dokumentów i po ich zatwierdzeniu dokona zapłaty poszczególnym odbiorcom,
 4. w przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe faktur, rachunków lub innych dokumentów zobowiązania wynikające z takich dokumentów ponosi Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z siedzibą Banie,
 5. zakupione aktywa rzeczowe będą podlegały ewidencji inwentarzowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie z siedzibą Banie.
§ 3

Zobowiązuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie z siedzibą Banie do:

 1. realizacji zadań zgodnie z harmonogramem,
 2. wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. przedłożenia w ciągu najpóźniej 5 dni od dokonania zakupów, kompletu dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania (rachunki, faktury, uwierzytelnione kserokopie umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, itp.),
 4. przedstawienia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa całkowitego rozliczenia efektu ekologicznego określonego w § 4 niniejszej uchwały, w formie sprawozdania opisowego, w terminie do 31.01.2004 r.
 5. trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w następujący sposób:"Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§ 4

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

 • Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych
  "Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach oraz odprowadzanie do odbiorników ścieków odpowiednio oczyszczonych".
 • Zakup rębarki do likwidacji odpadów drzewnych
  "Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powierzchni ziemi i atmosfery poprzez wprowadzenie odzysku odpadów drzewnych (nawożenie gleby) i wyeliminowanie spalania tych odpadów".
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą Banie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-06 09:42:05
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 09:42:05

Strona odwiedzona 833 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.