Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 632/2005 z dnia 2005-10-20

w sprawie realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177, M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087), Uchwały Nr XXVII/354/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.09.2005 r. w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r., Uchwały Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 510.000 zł (słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy ), na realizację projektów z zakresu:
  1. Gospodarki ściekowej – poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych
  2. Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi – cięcie i rozdrabnianie traw, chwastów, krzaków i drzewek.
 2. Zakres rzeczowy obejmuje realizację następujących zadań:
  1. w ramach projektu określonego w § 1 pkt.1a) :
   • Budowa kanalizacji deszczowej - droga powiatowa nr 1362Z Wełtyń –Gajki, przejście przez Bartkowo,
   • Budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1481Z na terenie miasta Gryfino - ul. Mieszka I,
  2. Budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna - ul. Jodłowa,
  3. w ramach projektu określonego w § 1 pkt.1b) :
   • Zakup kosiarki wysięgnikowej.
 3. Realizacja zadań przebiegać będzie w 2005 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.
 4. Realizację zadań prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z siedzibą w miejscowości Banie.
§ 2

Ustala się zasady i sposób realizacji zadań określonych w § 1:

 1. Rachunki i faktury będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, 74-110 Banie, ul. Baniewicka 2, za wyjątkiem zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej – droga powiatową nr 136Z Wełtyń-Gajki, przejście przez Bartkowo”, dla którego rachunki i faktury będą wystawiane na Powiat Gryfiński.
 2. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie przedstawionego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie kompletu dokumentów rozliczeniowych, dotyczących zrealizowanych zadań tj. uwierzytelnionych kserokopii: rachunków i faktur zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione, protokółów odbioru, umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, dokumentów potwierdzających realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Specyfikację wszystkich poniesionych wydatków, związanych z realizacją poszczególnych zadań sporządza się na druku rozliczenia rzeczowo-finansowego, zawierającego: rodzaj wydatków, kwotę zaplanowaną, kwotę wydatkowaną, numer i datę faktury, uwagi.
 4. Do dokumentów wyszczególnionych w § 2 pkt. 2 i § 2 pkt. 3 dołącza się przedstawienie uzyskania efektu ekologicznego, sporządzone w formie opisowej, załączając w przypadku zadań realizowanych w ramach projektu określonego w § 1 pkt.1a) – odpowiednie wyniki badań ścieków opadowych.
 5. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie zaakceptowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dokumentów wyszczególnionych w § 2 pkt. 2.
 6. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, nr rachunku: PKO BP S.A. O/Gryfino 59102048120000060200345199.
 7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe faktur, rachunków lub innych dokumentów, z powodu ich wad, błędów itp., zobowiązania wynikające z takich dokumentów ponosi Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 8. Termin całkowitego zakończenia zadań (technicznej realizacji zadań oraz złożenia dokumentów rozliczeniowych) - 09.12.2005 r.
 9. Zakupione aktywa rzeczowe będą podlegały ewidencji inwentarzowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie.
§ 3

Zobowiązuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie do:

 1. Realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w następujący sposób:„Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie”.
§ 4

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

 • Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach
 • Ochrona powierzchni ziemi oraz usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zielnych i drzewnych
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 12.01.2005 r.

§ 7

Tracą moc Uchwały:

 • Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.01.2005 r.
 • Nr 597/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.08.2005 r.
 • Nr 600 2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.08.2005 r.

Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Uchwały nr XXVII/354/2005 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r., zachodzi konieczność zaktualizowania Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg.

W niniejszej Uchwale uwzględniono zmiany do Uchwały Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.01.2005 r. wprowadzone Uchwałami: Nr 597/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 09.08.2005 r. oraz Nr 600 2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 7.08.2005 r.

Ponadto w związku z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zmieniono punkt dotyczący terminu całkowitego zakończenia zadań i przesunięto ten termin z 31 października na 9 grudnia 2005 r. Konsekwencją powyższej zmiany jest również zmiana w harmonogramie i przesunięcie terminów realizacji zadań wyszczególnionych w poz. 2 i 3 harmonogramu – na IV kwartał.

W związku z dwiema zmianami Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12.01.2005 r., dla większej przejrzystości i czytelności niniejszej Uchwały, nie wprowadzano zmian - tylko zaproponowano uchylenie wszystkich przyjętych w tej sprawie Uchwał i zatwierdzenie jednolitego tekstu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-20 14:32:31
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-20 14:32:31

Strona odwiedzona 783 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.