Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 674/2005 z dnia 2005-12-21

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz Uchwały Nr XXIX/380/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXIX/380/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta BusUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXIX/380/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
Uchwałą wprowadzono zmiany w związku z:

 1. Przyznanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowaniem w wysokości 477.900 zł na projekt pn. "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  Dofinansowanie stanowi 75 % wydatków na ww. projekt, który będzie realizowany w latach 2005-2006. W roku 2005 planuje się z ww kwoty środków pomocowych zrealizować wydatki w wysokości 9.150 zł. Zatem zwiększeniu ulega plan dochodów i wydatków budżetowych o tę kwotę.
 2. Zakończeniem prac i rozliczeniem zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej - droga nr 1362 Z Wełtyń - Gajki, przejście przez m. Bartkowo"
  W planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg planowane środki na ten cel wynosiły 120.000 zł. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 100.823,20 zł. O niewykorzystaną wysokość środków w kwocie 19.176,80 zł ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków budżetu.
 3. Otrzymanym odszkodowaniem z PZU S.A za szkody powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na skutek wyładowań atmosferycznych w dniu 15 lipca 2005 r. Otrzymane środki zwiększą plan finansowy wydatków budżetowych DPS w Moryniu z przeznaczeniem na usuniecie skutków uszkodzeń w 26.397,00 zł kwocie
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o zwiększenie środków o kwotę 1.625,50 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność na realizację projektu "Powiat Gryfiński - Powiat Uckermark. Możliwości i szanse" w części finansowanej ze środków pomocowych.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o zmianę w planie wydatków o kwotę 10.700 zł. W dziale 750. rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i instytucji kultury. W planie finansowym pozostały niewykorzystane środki w wysokości 10.700 zł. W związku z powyższym środki te w kwocie 10.700 zł przeznacza się na bieżącą działalność wydziału.
 6. Wnioskiem Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich o zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu planu środków przeznaczonych na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12.700 zł (rozdział 92195 - 7.700 zł i rozdział 85395 - 5.000 zł) Przesunięte środki stanowią zabezpieczenie finansowe umowy, której przedmiotem jest uporządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (10.000 zł - rozdział 75020) oraz na sfinansowanie umowy na wspólne wykonanie ogrodzenia przebiegającego wzdłuż nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (2.700 zł -rozdział 2.700 zł)
 7. Wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju o zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w dziale 852, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu planu w § 0680-wpłwy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z niezrealizowaniem planowanym dochodów o kwotę 3.100 zł, a zwiększeniu §0830 - wpływy z usług i § 0970 - wpływy z różnych dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 9.940 zł.
 8. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z otrzymaną darowizną od PKO Bank Polski S.A. w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zmniejszenie planu wydatków budżetowych na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 50.000 zł w związku z trudną sytuacją finansową tej jednostki.
 10. Wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o wprowadzenie do planu finansowego jednostki wypracowanych dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz dziale 852- Pomoc społeczna a nie ujętych dotychczas w planie na łączną kwotę 10.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-28 14:36:17
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 14:36:17

Strona odwiedzona 793 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.