Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 683/2005 z dnia 2005-12-21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 oraz ust 2 pkt 1ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 395.381zł <
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 38.019 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.019 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 346.650 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 346.650 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.200 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.200 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801- Oświata i wychowanie - 1.000 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 7.512 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 7.512 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 18.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 18.000 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 18.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 556.146 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 38.019 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.019 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 346.650 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 346.650 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.965 zł rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.965 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 55.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 53.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.000 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 77.512 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 77.512 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 36.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 36.000 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 178.765 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801- Oświata i wychowanie - 54.000 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 53.000 zł
   • rozdział 80195 -Pozostała działalność - 1.000 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 765 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 765 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 88.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 70.000 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 18.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 36.000 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 36.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 530/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową (z rez.cel.budżetu państwa, cz.83, poz.82) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 38.019zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez Powiat Gryfiński nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową,
 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.000 zł (z rez. celowej budżetu państwa cz.83, poz.14) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.,
 3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 543/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz. 59) w dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
 4. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w łącznej kwocie 340.650 zł, i tak:
  • dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.250 zł z przeznaczeniem na remont obiektu i sprzętu oraz pozostałe wydatki bieżące w Komedzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie,
  • dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 328.400 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (rezerwa celowa budżetu państwa cz.83, poz.82),
 5. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 539/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które zmniejsza przyznaną Powiatowi dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 -Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 18.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej, w związku z jej niewykorzystaniem do końca roku 2005,
 6. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 554/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań zleconych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 1.000 z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 7. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 582/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację własnych powiatu w dziale 852 -Pomoc społeczna, dziale 85202 - Domy pomocy społecznej, kwocie 7.512 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 8. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań zleconych w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Skałdki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 1.200 z przeznaczeniem ma sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 9. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych o kwotę 23.000 zł, polegająca na zwiększeniu rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące, a zmniejszeniu planu w rozdziale 80123 - Licea profilowane,
 10. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł, polegająca na zwiększeniu rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące, a zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80123 - Licea profilowane,
 11. Koniecznością zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, polegającej na zwiększeniu paragrafu 4210 - Zakup usług pozostałych (wydatki bieżące), a zmniejszeniu paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki majątkowe) w związku pochodzeniem źródeł finansowania tych wydatków (dotacja na zadania bieżące) w kwocie 70.000 zł,
 12. Przeznaczeniem środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zwiększając tym samym plan finansowy wydatków jednostki o kwotę 36.000 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 13. Przeznaczeniem środków w wysokości 1.000 zł, znajdujących się w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie na Seminarium w Ośrodku Studiów Ogólnoeuropejskich we Vlotho pn. "Droga młodych w Europie". Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan wydatków Wydziału Edukacji zwiększając tym samym plan finansowy ZSP Nr 2 w Chojnie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-28 14:44:47
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 14:44:47

Strona odwiedzona 805 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.