Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

142 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 687/2005 z dnia 2005-12-30

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz Uchwały Nr XXXI/401/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXI/401/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu – Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu – Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu – Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu – Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXI/401/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

Uchwała dotyczyła zmian w planie dochodów i wydatków w związku:

 1. zakończeniem prac i rozliczeniem zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1442Z na terenie m.Chojna-ul.Jodłowa".
  W planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg planowane środki na ten cel wynosiły 260.000 zł. Na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 259.218,11 zł. O niewykorzystaną wysokość środków w kwocie 781,89 zł uległ zmniejszeniu plan dochodów i wydatków budżetu,
 2. niezrealizowaniem w roku 2005 zadania pod nazwą "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych – droga nr 1481 Z ul. Mieszka I Gryfino" realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł, w związku z powyższym zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 90.000 zł,
 3. zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej" realizowanych przez jednostki powiatowe, na które środki pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 36.360 zł, a wydatkowano 33.470,70 zł. O niewykorzystaną kwotę 2.889,30zł uległ zmniejszeniu plan dochodów i wydatków budżetu powiatu,
 4. wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie dochodów jednostki z tytułu realizacji zadań własnych. Zmniejszeniu uległ plan dochodów w dziale 700, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z niemożliwością wypracowania dochodów na kwotę 25.340 zł, natomiast zwiększeniu uległ plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 13.877 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu obsługi zadań PFRON.
 5. wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie o łączną kwotę 3.138 zł. Ostateczna wysokości dotacji przekazywana w roku 2005 została zwiększona w związku ze skierowaniem nowych wychowanków.
 6. Podpisanymi porozumieniami z innymi powiatami dotyczącymi przekazywania środków Powiatowi Gryfińskiemu w formie zwrotów kosztów za utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego na łączną kwotę 131.831 zł,
 7. Mniejszymi wpływami od planowanych z tytułu porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczącymi przekazywania środków Powiatowi Gryfińskiemu w formie zwrotów kosztów za utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych Powiatu Gryfińskiego na łączną kwotę 79.158 zł,
 8. koniecznością zwiększenia środków wysokości 1.279 zł na zwrot kosztów za utrzymanie dzieci z Powiatu Gryfińskiego w innych powiatach, przebywających w rodzinach zastępczych innych powiatów na podstawie zawartych porozumień,
 9. mniejszą ilością podpisanych porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów. W związku z powyższym plan środków potrzebnych na zabezpieczenie finansowania tego zadania został zmniejszony o kwotę 22.199 zł
 10. koniecznością zabezpieczenia środków własnych na finansowanie prac Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na rok 2005 na zadanie finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 73.000 zł. Otrzymano dodatkowe zwiększenie dotacji na to zadanie w wysokości 1.000 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego, jednak kolejnych zwiększeń już się nie przewiduje. W związku z dużą ilością wydawanych orzeczeń, konieczne stało się zwiększenie planu wydatków na ten cel finansowanych ze środków własnych kwotę 11.450 zł. Brakujące środki zabezpieczono ze zmniejszonego planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.
 11. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 47.542 zł, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art.116, ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
 12. wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Binowie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z wypracowanymi ponadplanowymi dochodami własnymi na łączną kwotę 5.300 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność
 13. wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z wypracowanymi ponadplanowymi dochodami własnymi na łączną kwotę 20.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-04 09:09:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 09:09:02

Strona odwiedzona 795 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.