Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

157 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 764/2006 z dnia 2006-04-12

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2006 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177; M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202; M.P. z 2005 r. Nr 53, poz.734 i Nr 57, poz.782 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1458 i Nr 249, poz.2104), Uchwała Nr XXXIII/423/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2006 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r., Uchwała Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości 8.000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy), na realizację zadania pn: "Biologiczne badanie wód " w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 2

Ustala się zasady, terminy i sposób realizacji zadania określonego w § 1:

 1. W ramach zadania zrealizowane zostaną wydatki wyszczególnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć kwot odrębnie w zakresie wydatków bieżących i w zakresie wydatków inwestycyjnych, pod warunkiem realizacji wszystkich wyszczególnionych rodzajów wydatków oraz nie przekroczenia kwoty całkowitej. Niedopuszczalne są przesunięcia planowanych kwot w zestawieniu rzeczowo-finansowym pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania następuje po uprzednim zwiększeniu planu finansowego i otrzymaniu informacji stosownie do art.186 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104).
 4. Uruchomienie środków pieniężnych na realizację zadania może następować jednorazowo lub w transzach, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem zapisów zawartych w punkcie 3.
 5. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 3, a zakończenie upływa z dniem 31.10.2006 r.
 6. Termin całkowitego rozliczenia zadania: 15.11.2006 r.
 7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie faktur, rachunków lub innych dokumentów, zobowiązania wynikające z takich dokumentów, z powodu ich wad, błędów itp., ponosi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 8. Naruszenie postanowień określonych w punkcie 2 i punkcie 7 może stanowić podstawę do zmniejszenia planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz powodować zwrot środków pieniężnych wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego zdania.
§ 3

Zobowiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowym i terminami ustalonymi w §2.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 3. Zwrotu kwoty pozostałej, w przypadku nie wykorzystania w całości kwoty przekazanej na zadanie, z chwilą powstania takiego obowiązku.
 4. Po zakończeniu realizacji zadania, przedłożenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie całkowitego rozliczenia zadania; rozliczenie to zawierać musi:
  • specyfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Jednostki,
  • przedstawienie uzyskania efektu ekologicznego,
 5. Specyfikację wszystkich poniesionych wydatków, związanych z realizacją zadania sporządza się na druku (w formie zestawienia), wg. wzoru znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 6. Do rozliczenia należy załączyć komplet dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania: rachunki, faktury, uwierzytelnione kserokopie umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, dokumenty potwierdzające realizację zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, itp.
 7. Trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w następujący sposób:"Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§ 4

W wyniku realizacji zadania wymienionego w §1 zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:

 • Uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska i ich wpływu na zdrowie ludzi,
 • Planowanie rozwiązań w zakresie ochrony badanego elementu środowiska,
 • Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-05-02 08:29:25
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 08:29:25

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.