Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

159 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 769/2006 z dnia 2006-05-10

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 149.245 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 600 - Transport i łączność - 52.675 zł
   rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.675 zł
   dział 852 - Pomoc społeczna - 56.570 zł
   rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 53.570 zł
   rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3.000 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
   dział 710 - Działalność usługowa - 40.000 zł
   rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 40.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 157.256 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 600 - Transport i łączność - 52.675 zł
   rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.675 zł
   dział 852 - Pomoc społeczna - 56.570 zł
   rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 53.570 zł
   rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3.000 zł
   dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.011 zł
   rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 8.011 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
   dział 710 - Działalność usługowa - 40.000 zł
   rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 40.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 8.011 zł z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 758 - Różne rozliczenia - 8.011 zł
   rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 8.011 zł
§3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2006 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie dotacji celowych, które nie wygasają z upływem roku 2006 roku, na podstawie, którego zwiększony został Powiatowi plan dotacji celowych na rok 2006 o łączną kwotę 106.245 zł. I tak zwiększono:
  1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6439 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 52.675 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Budowa drogi Bartkowo-Gajki przejście przez m. Bartwo" w ramach Działania 3.1 ZPORR
  2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85202 - Domy pomocy społecznej, § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 53.570 zł z przeznaczeniem na projekt "Adaptacji pomieszczeń na łazienki i pokoje mieszkalne w DPS Trzcińsko-Zdrój" w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 152/2006 z dnia 31 marca 2006 r., które zwiększyło Powiatowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w dziale 710 - Działalność usługowa, 71015 - Nadzór budowlany, w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków zwiększenia limitu zatrudnienia o jeden etat w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, z tego na:
  1. wynagrodzenia 25.200 zł,
  2. pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł,
  3. pozostałe wydatki bieżące - 9.800 zł,
 3. Przeznaczeniem kwoty w wysokości 8.011 zł z rezerwy budżetowej Powiatu Gryfińskiego na uregulowanie zobowiązań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2002-2005( aprobata Zarządu Powiatu w dniu 29.03.2006 r.).
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r., w które zwiększa dotację celową ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.41) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź.zm) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-05-11 14:44:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 14:44:48

Strona odwiedzona 912 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.