Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

167 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 795/2006 z dnia 2006-06-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr XXXVII/481/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVII/481/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/481 /2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków w wysokości 101.366,60 zł za projekt, który był prefinansowany ze środków własnych powiatu i zakończony został w 2005 r. pn. "Budowa drogi Bartkowo-Gajki. Przejście przez m. Bartkowo" realizowanego w ramach ZPORR.
 2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków w wysokości 177.832,39 zł za projekt który był prefinansowany ze środków własnych powiatu i zakończony został w 2005 r. pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy" realizowanego w ramach ZPORR.
 3. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z karami umownymi za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 47.070 zł ( w tym kara zapłaconą przez Bemo-Motors za opóźnione dostarczenie samochodów Fort Transit dla jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 46.979 zł)
 4. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 14.03.2006 r. znak: ST4-4820/163/2006 o ostatecznych kwotach udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rok 2006 Kwota ta uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej o 66.071 zł
 5. Przeznaczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na zadania z zakresu "Edukacji Ekologicznej". Dotację w łącznej kwocie 40.000 zł przeznaczono na finansowanie wydatków w zakresie ekologii ponoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego,
 6. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w związku z przekazaniem w drodze darowizny z dniem 10.03.2006 r. na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, W planie dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006 z tego tytułu zaplanowano dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych dochodów zmniejszono powyższy plan o kwotę 19.005 zł,
 7. Zmiany w planie datacji przekazywanych dla innych powiatów na finansowanie utrzymania dzieci z powiatu gryfińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów. Podpisanie nowego porozumienia z powiatem stargardzkim oraz wzrost kosztów utrzymania dziecka w innych powiatach (myśliborskim, stargardzkim i koszalińskim) wpłynął na zwiększenie planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na dotacje finansujące utrzymanie dzieci w placówkach-opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach o kwotę 35.355 zł jednocześnie zmniejszając plan dotacji na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach o kwotę 29.496 zł,
 8. Zwiększenia w związku z wnioskiem dyrektora PCPR w Gryfinie o zwiększenie planu finansowego Domu Dziecka w Binowie o kwotę 23.100 zł w związku ze wzrostem liczby wychowanków, zmniejszając jednocześnie plan dotacji na podstawie porozumień na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach o kwotę 23.100 zł,
 9. Zmiany w planie wydatków budżetowych (Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) polegającą na zwiększeniu planu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.000 zł a zmniejszenie działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe kwotę 25.000 zł
 10. Wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki w kwocie 86.370 zł jako 50% wkład własny w dokończeniu programu naprawczego DPS w Nowym Czarnowie. Środki pochodzące z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na realizację programów naprawczych w dps wymagają zabezpieczenia 50% wkładu własnego.
 11. Zwiększenia planu wydatków (Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie) na realizację projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami - wyposażenie dziewięciu nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych". W roku 2005 rozpoczęto realizację ww. projektu, który wg umowy miał zostać zakończony w grudniu 2005 r. Aneksy do umowy dotyczące zmiany terminu realizacji zadania nie wpłynęły w roku 2005 do Wydziału Finansowo-Księgowego, nie będąc podstawą umieszczenia niezrealizowanych wydatków w uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków, które niewygasły z końcem roku 2005. W związku z powyższym zwiększono plan finansowy wydatków w roku 2006 o kwotę 68.650 zł na zakończenie powyższego projektu w roku budżetowym 2006.
 12. Zwiększenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o kwotę 158.314,99 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki konieczne do poniesienia w roku budżetowym 2006,
 13. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w wysokości 30.000 zł na spłatę odsetek w roku 2006 od kredytu inwestycyjnego, w sprawie którego zaciągnięcia podjęto Uchwałę Nr XXXIX/443/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. W związku z tym, że na etapie planowania budżetu 2006 r. nieuwzględniono powyższego kredytu, brak jest również zabezpieczonych środków na spłatę odsetek od tego kredytu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-28 08:53:40
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 08:53:40

Strona odwiedzona 588 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.