Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 835/2006 z dnia 2006-09-01

w sprawie ustalenia wysokości stawki umorzeniowej dla środka trwałego - "Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 , z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66) oraz § 5 ust.2 i § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ustala się stawkę umorzeniową w kwocie 23.147,39 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych, trzydzieści dziewięć groszy) dla środka trwałego - ,,Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 2. Remont pomieszczeń, o których mowa w ust.1 kwalifikuje się jako - ulepszenie w obcych środkach trwałych, grupa 1 - Budynki i lokale, podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne, rodzaj 105 - Budynki biurowe.
§ 2

Umarza się jednorazowo 100% stawki umorzeniowej, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Umorzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 2006r. tj. od dnia oddania w/w pomieszczeń do użytkowania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 • Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości odpisy umorzeniowe od środków trwałych dokonuje się nie wcześniej niż po przejęciu środka trwałego do użytkowania.
 • zgodnie z art. 32 ust.2 pkt. 4 - przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego , na określenie którego wpływają w szczególności: prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
 • zgodnie z § 5 ust.2 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. ( Dz. U. z 2006r. nr 142, poz. 1020) - środki trwałe oraz wartości materialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
 • Zgodnie z § 9 ust. 2 - środki trwałe wycenia się w wartości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na budowę lub ulepszenie środka trwałego (…).

 • W ramach realizacji umowy nr 2/OI/0-16/2006 Powiat Gryfiński poprzez PCPR zorganizował Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 • W celu zorganizowania Ośrodka Powiat Gryfiński użyczył PCPR pomieszczenia po byłej pralni na zorganizowanie biura.
 • W pomieszczeniach po byłej pralni PCPR przeprowadziło prace remontowe adaptując je na pomieszczenia biurowe.
 • W ramach realizacji w/w umowy wydatek na przeprowadzenie remontu PFRON zakwalifikował jako wydatek inwestycyjny, w związku z powyższym PCPR zakwalifikowało remont jako ulepszenie w obcych środkach trwałych ( pomieszczenie użyczone od Powiatu) - ,,Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie". Grupa 1 Budynki i lokale, podgrupa 10 Budynki niemieszkalne, rodzaj 105 Budynki biurowe.
 • Wartość tej inwestycji to kwota 23.147,39 zł, z czego 11.121,00 zł sfinansowano zgodnie z umową ze środków PFRON, natomiast pozostałe środki w kwocie 12.026,39 zł to środki własne powiatu.
 • Adaptacja pomieszczeń ma znamiona remontu, w związku z powyższym proponuję umorzyć w 100% wartość remontu z datą oddania do użytkowania tj. z dniem 1 czerwca 2006r.

data opublikowania: 2006-09-05 12:32:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-05 12:32:38

Strona odwiedzona 813 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.