Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

184 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 846/2006 z dnia 2006-09-21

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie Art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Nie wyraża się woli wykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w dniu 8 września bieżącego roku sprzedał stanowiącą jego własność nieruchomość zabudowaną, położoną w Gryfinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 2529m2.

Skarbowi Państwa oraz jednostce samorządu terytorialnego, która utworzyła zakład, przysługuje prawo pierwokupu zbywanego majątku na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Prawo pierwokupu wykonywane jest przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.

W przedmiotowej sprawie, która dotyczyła przeniesienia własności nieruchomości, które - co do zasady - następuje w formie aktu notarialnego, złożenie przez Powiat Gryfiński ewentualnego oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu musiałoby nastąpić również w tej formie.

W drodze analogii należy przyjąć, że złożenie ewentualnego oświadczenia w sprawie braku woli wykonania tego prawa, winno być również złożone w formie aktu notarialnego. Nie istnieją jednak przeszkody do tego, aby Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę, w której stwierdzi brak woli do wykonania prawa pierwokupu.

Uchwała taka nie wymaga zachowania formy szczególnej.

Wskazać należy, że zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie jest realizacją postanowień umowy trójstronnej, zawartej w dniu 19 grudnia 2005r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie, określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi. Celem sprzedaży nieruchomości jest realizacja świadczeń medycznych w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej przez INTERMED Sp. z o.o. w Nowogardzie, na które SPZOZ Szpital Powiatowy przekaże spółce kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kierując się powyższymi okolicznościami, Rada Powiatu w Gryfinie uznała, że spełniony został warunek umożliwiający wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości przez Szpital Powiatowy, ponieważ ma miejsce istnienie szczególnie uzasadnionego przypadku, o którym mowa w § 9 załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym), a który warunkuje możliwość wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przetargu przy odpłatnym rozporządzaniu składnikami majątku trwałego (sprzedaż) przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-09-26 09:21:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 09:21:14

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.