Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 853/2006 z dnia 2006-10-03

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759 oraz § 7 Uchwały Nr XXXVI/447/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 200 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje;

§ 1
 1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitacje zawodową.
 2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną.
§ 2
 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitacje zawodową realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w kwocie 99.600,00 zł w następujący sposób:
  1. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 50.000,00 zł
  2. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - 49.600,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitacje społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w następujący sposób:
  1. wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży - 30.000,00 zł
§ 3

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w kwocie 129.600,00 zł w następujący sposób:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 28.000,00 zł
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 76.600,00 zł
 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 25.000,00 zł
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE

Rada Powiatu w Uchwale Nr XXXVI/447/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r. przyjęła do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 1. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 50.000,00 zł,
 2. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - 49.600,00 zł, oraz z zakresu rehabilitacji społecznej:
  1. wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży - 30.000,00 zł

Do dnia 15 września 2006r. Powiatowy Urząd Pracy nie wykorzystał wszystkich środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową.
Również w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu otwartym konkursem ofert na prowadzenie wczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży w oznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty.
W związku z niewykorzystaniem przez Urząd Pracy środków finansowych przeznaczonych na rehabilitację zawodową w kwocie 99.600,00 zł oraz niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wczesna rehabilitację dzieci i młodzieży w kwocie 30.000,00 zł proponuje się:

 1. Zmniejszenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujący sposób:
  1. rehabilitacja zawodowa:
   1. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 50.000,00 zł,
   2. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - 49.600,00 zł
  2. rehabilitacja społeczna:
   1. wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży - 30.000,00 zł
 2. Zwiększenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę - 129.600,00 zł na zadania rehabilitacji społecznej w następujący sposób:
  1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych- 28.000,00 zł
  2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 76.600,00 zł
  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 25.000,00 zł.

Tabela przedstawia zapotrzebowanie na środki finansowe konieczne do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej stan na dzień 15 września 2006r.

Nazwa zadania Liczba złożonych wniosków Liczba zreali-
zowanych wniosków
Kwota dofinan-
sowania w zł
Liczba wniosków do realizacji Brakujące środki do realizacji zadań w zł Środki przezna-
czone w projekcie uchwały
Turnusy rehabili-
tacyjne
442 252 220.000,00 190 (w tym rezygnacja 130) 60 114.576,00
48.748,00
28.000,00
•Sprzęt rehabili-
tacyjny
•Przedmioty ortope-
dyczne
•środki pomocnicze
201 161 177.000,00 40 33.000,00* 76.600,00
Bariery funkcjonalne 58 33 210.755,00 25 232.012,00 25.000,00
Ogółem: 701 446 607.755,00 125 379.588,00
313.760,00
129.600,00

*- stan na 15.09.2006r. - pozostają do realizacji zadania na czwarty kwartał, dofinansowanie w tym zadaniu dotyczy zakupu: m.in.: wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych, pieluchomajtek, wkłuć do pomp insulinowych.

Sporządził:
Starszy referent do spraw osób niepełnosprawnych mgr Józefa Warężak

data opublikowania: 2006-10-06 09:31:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 09:31:00

Strona odwiedzona 751 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.