Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 857/2006 z dnia 2006-10-17

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 37.960 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.000 zł
  • dział 710 - Działalność usługowa - 8.800 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 8.800 zł
  • dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 24.160 zł
   • rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 24.160 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 57.793 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.000 zł
  • dział 710 - Działalność usługowa - 8.800 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 8.800 zł
  • dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 24.160 zł
   • rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 24.160 zł

  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 19.833 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.404 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 9.015 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane -1.803 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe -6.611 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 19.833 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 19.833 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność -19.833 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 437/2006 z dnia 21 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 72) w dziale 710 - Działalność usługowa, 71015 - Nadzór budowlany, w kwocie 8.800 z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. decyzją Nr 4/06 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r., w której przyznano dotację celową dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 24.160 zł,
 3. pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącym zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych (zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 4 października 2006 r.) z przeznaczeniem na nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w kwocie 19.833 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność, a zwiększeniu poszczególnych rozdziałów w jednostkach w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększenia planów finansowych jednostek w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, na pozostała kwotę 10.817 zł nastąpi uchwałą Rady Powiatu.
 4. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 466/2006 z dnia 05 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-20 09:25:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 09:25:59

Strona odwiedzona 872 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.