Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 858/2006 z dnia 2006-10-17

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr XXXIX/522/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXIX/522/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXIX/522 /2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 405/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, w którym zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 161.674 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej.
 2. Zmianę w planie wydatków domów pomocy społecznej w związku :
  • ze zmniejszeniem się liczby pensjonariuszy, których pobyt finansowany jest dotacją celową w kwocie 201.345 zł w następujący sposób:
   1. DPS Dębce 16.887 zł
   2. DPS Nowe Czarnowo - 38.970 zł
   3. DPS Trzcińsko - Zdrój 138.993 zł
   4. DPS Moryń - 6.495 zł
  • z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS.1.MO.3051/154/2006, w którym w związku z trudną sytuacją finansową domów pomocy społecznej w powiatu gryfińskiego podjęto decyzję o pozostawieniu w budżecie powiatu kwoty 201.345 zł pochodzącej ze zmniejszenia się liczby osób objętych dotacja w 2006 r. Kwotę tą oraz zwiększony plan wydatków finansowanych dotacją przyznaną zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 405/206 należy zgodnie z ww. wyżej pismem w łącznej kwocie 363.019 zł rozdysponować w następujący sposób:
   1. DPS Dębce - na dofinansowanie realizacji programu naprawczego - 50.476 zł
   2. DPS Nowe Czarnowo - 279.870 zł ( w tym 193.500 zł na bieżącą działalność, 86.370 zł na dofinansowanie realizacji programu naprawczego)
   3. DPS Trzcińsko - Zdrój -na dofinansowanie programu naprawczego - 32.673 zł.
 3. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonano zwiększenia planu finansowego DPS Trzcińsko - Zdrój o kwotę 2.598 zł w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowanych jest dotacją z budżetu państwa, jednocześnie zmniejszając plan dotacji przeznaczonej dla DPS Moryń w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców, których pobyt finansowany jest dotacją z budżetu państwa o kwotę 2.598 zł.
 4. Zmniejszenia planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego o kwotę 2.443 zł w związku z ubezpieczeniem mienia tych jednostek za okres od 01.08.-31.08.2006. W związku z tym, iż składki za polisy ubezpieczeniowe zostały opłacone przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dokonano zmniejszeń planów wydatków jednostek zwiększając tym samym plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 2.443 zł
 5. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 400 zł.
 6. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, polegającej na zmniejszeniu planu dotacji z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na bieżąca działalność Wydziału Promocji w kwocie 5.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 19.500 zł planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu na zakup druków komunikacyjnych.
 7. Zmian w planie wydatków budżetowych (Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) polegającą na zwiększeniu planu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.440 zł a zmniejszenie działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe kwotę 100.440 zł.
 8. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokoano zmian w planie finansowym PCPR, polegających na zmniejszeniu planu w dziale 852, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.169 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem jako wkład własny do projektu "Zorganizowania i prowadzenia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie" współfinansowanego ze środków PFRON.
 9. Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach polegająca na zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 58.000 zł tym samym zmniejszając plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85410 - Internaty i bursy szkolne.
 10. Zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaną darowizną od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczenia na pracownię komputerową.
 11. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34.890 zł w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych". Przedmiotem umowy jest dofinanowanie ze środków PFRON następujących projektów, realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie:
  1. w ramach obszaru A program: "Pierwsze lata w szkole" - doposażenie klasopracowni kształcenia zintegrowanego (I etap edukacyjny) w materiały, pomoce szkolne oraz sprzęt umożliwiający i czyniący naukę bardziej atrakcyjną - środki PFORN w wysokości 12.901 zł
  2. w ramach obszaru B program: "Kultura i estetyka spożywania posiłków" wyposażenie stołówki Ośrodka w sprzęt meblowy - środki PFORN w wysokości 21.989 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-20 09:41:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 09:41:06

Strona odwiedzona 966 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.