Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

189 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 863/2006 z dnia 2006-10-17

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn Gminy Mieszkowice

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Błeszyn Gminy Mieszkowice z następującymi uwagami:

 1. Należy uzupełnić § 5 przez dopisanie i sprecyzowanie terminów zawartych w treści planu: "mała nośność gruntu", "budowa płytko posadowiona",
 2. W § 5 p.3 - pojęcie "nieprzekraczalna linia zabudowy" należy doprecyzować poprzez określenie czy zapis dotyczy także urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz elementów budynków takich jak ganki, wykusze, balkony czy je wyklucza,
 3. Zapis "minimalny wskaźnik intensywności zabudowy" prawdopodobnie wpisano omyłkowo zamiast "maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy"
 4. Zapis § 9 ust.1 pkt 5g i § 13 pkt 5f należy uzupełnić o określenie o jaką powierzchnię użytkową chodzi,
 5. W § 10 pkt 1b należy określić o jakie normy chodzi ponieważ przywołane Prawo budowlane takich nie zawiera,
 6. W § 14 pkt 1b - należy dopisać - związanych z podstawową funkcją terenu,
 7. W § 17 na terenie 8 ZP wprowadzono jako funkcję uzupełniającą - usługi sportu a jednocześnie zapisano w p.5 dopuszczenie budowy obiektów małej architektury takich jak wiaty, ławki, pergole, mury oporowe, co sugeruje zakaz innej zabudowy, określonej funkcjonalnie jako usługi sportu / np. boisko/- zapis należy doprecyzować,
 8. W § 43 prawdopodobnie omyłkowo wpisano słowo "zakaz" zamiast "nakaz"
 9. Dla terenów komunikacji drogowej wprowadzony zapis ustalający minimalne parametry sieci infrastruktury technicznej ograniczą budowę zgodną z indywidualnymi rozwiązaniami technicznymi potrzebnymi dla pojedynczych obiektów,
 10. Należy jednoznacznie określić czy do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wód a do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki na ścieki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 11. W zakresie odprowadzenia wód opadowych proponuje się wprowadzenie zapisu o treści: "wprowadzenie wód opadowych do wód lub do ziemi, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi" ponieważ wg obowiązującego stanu prawnego, zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz 984/, nie dla wszystkich powierzchni wymagane jest oczyszczenie wód opadowych i roztopowych
 12. Rozporządzenie Nr 3/1993 Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr 4, poz.49/ utraciło moc i zostało zastąpione Rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 31, poz.539/
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus

data opublikowania: 2006-10-20 09:58:05
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 09:58:05

Strona odwiedzona 974 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.