Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 867/2006 z dnia 2006-10-31

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz Uchwały Nr XL/ 533/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XL/533/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XL/533/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 490/2006 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 rok, w którym zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.11) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2006 o łączną kwotę 400.000 zł, z tego w:
  1. dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, przyznano dotacje celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Termoodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach"
  2. dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznano dotację celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Przystosowanie budynku internatu w Chojnie na potrzeby wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej - relokacja domu dziecka w Binowie.
 2. Zmian w planie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. W związku z tym, iż zaplanowane środki jako dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (90.000 zł) oraz dotacje dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (150.000 zł ) nie zostaną wykorzystane ze względu na zakończenie inwestycji realizowanych przez gminy na ul.Klasztornej i Malarskiej w Chojnie oraz pl.Wolności w Moryniu zwiększa się plan wydatków PZD z przeznaczeniem na wydatki bieżące (Zakup usług remontowych) w łącznej kwocie 240.000 zł.
 3. Zwiększenia planu dochodów na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o kwotę 10.616 zł w tytułu darowizn w kwocie 600 zł oraz wpływu z usług w kwocie 10.016 zł w związku z realizacją ponadplanowych dochodów.
 4. Zmniejszenia planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego PINZOZ usytuowanego na działce nr 167/15 położonej w obrębie Gryfino 3 przy ul. Niepodległości 28 oraz koniecznością rozwiązania umowy najmu oraz refakturowania kosztów utrzymania tego budynku o kwotę 10.616 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-08 11:52:13
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-08 11:52:13

Strona odwiedzona 854 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.