Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 869/2006 z dnia 2006-10-31

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 123.800 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.200 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1.200 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 113.200 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 113.200 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 9.400 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 9.400 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 123.800 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.200 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1.200 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 113.200 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 113.200 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 9.400 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 9.400 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2006 z dnia 09 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 48) w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 9.400 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2006 z dnia 19 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań własnych powiatu ( z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 14) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80195 -Pozostała działalność, w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2006 z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 113.200 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 45) z przeznaczeniem na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008. Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.SZ.3052/17/2006 w sprawie zwiększenia planów wydatków szkół ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na wypłatę ww. stypendiów o kwota 112.000 zł przeznaczona jest dla szkół ponadgimnazjalnych. Pozostała kwota 1.200 zł zwiększa plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-09 09:56:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-09 09:56:14

Strona odwiedzona 788 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.