Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

193 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 874/2006 z dnia 2006-11-15

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu gryfińskiego, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2006 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), §2 ust. 1 i 2 oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz uchwały Nr 386/XXX/2005 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. - w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2006 przeznacza się kwotę 85.000 zł.

§ 2
 1. Wymienione w §1 środki przeznacza się na dofinansowanie:
  1. kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
  2. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  4. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych,
  5. organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
  6. szkolenia rad pedagogicznych,
  7. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  8. opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
  9. kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
 2. Plan dofinansowania w roku 2006:
  Szkolenia kadry kierowniczejDofinansowanie szkół i placówekOgółem
  12.150,0072.850,0085.000,00
§ 3
 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania:
  1. opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości do 500 zł w semestrze;
  2. za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego - do 300 zł;
  3. za szkolenia nauczycieli w ramach akcji "Pracownia komputerowa w każdej szkole" oraz "Pracownie multimedialne" - do pełnej wysokości opłaty.
 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane wynikające z planu doskonalenia nauczycieli szkoły lub placówki, a w szczególności:
  1. filologia angielska,
  2. filologia niemiecka,
  3. informatyka,
  4. matematyka,
  5. inne wynikające z planu danej szkoły lub placówki.
 3. Ustala się następujące formy kształcenia dla nauczycieli zdobywających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
  1. studia podyplomowe,
  2. kursy kwalifikacyjne,
  3. inne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w danej szkole lub placówce oświatowej.
§ 4

Plan dofinansowania zadań dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych stanowi załącznik do uchwały.

§ 5

Dyrektor szkoły lub placówki, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, bierze pod uwagę wieloletni plan rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem prawa oświatowego Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze zobowiązany jest do wyodrębnienia corocznie w budżecie kwoty równej 1 procentowi planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na dofinansowanie dokształcania zawodowego oraz organizację doradztwa metodyczno-zawodowego dla zatrudnianych w prowadzonych jednostkach nauczycieli.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przygotował:
Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-16 11:54:20
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16 11:54:20

Strona odwiedzona 768 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.