Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

195 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 885/2006 z dnia 2006-12-01

w sprawie przedłużenia realizacji na 2007r projektów współfinansowanych z EFS w ramach SPO RZL - Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą "Znajdź swoje miejsce" - Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Nowe możliwości" oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie i Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Gryfinie Filii w Chojnie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS i z ich realizacją

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz.1001z późn. zm.) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL

 • Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą " Znajdź swoje miejsce"
 • Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Nowe możliwości" Zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, o ile zostaną one zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem.
§ 2

Udziela się pełnomocnictw:

 1. Panu Marianowi Mielczarek Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
 2. Pani Bogusławie Florek Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
 3. Pani Teresie Klisowskiej Z-cy Dyrektora Urzędu Pracy w Gryfinie Filia w Chojnie do dokonywania wszelkich czynności związanych z:
  • ubieganiem się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w tym złożenia dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  • zawarcia umów o dofinansowanie projektów konkursowych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tych umowy
  • realizacją projektów, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z realizacją projektów oraz z ich rozliczeniem a także zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań
  • dokonywaniem zmian w projektach w trakcie ich realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL 2004-2006, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów.
§ 3

Pełnomocnictw udziela się na okres niezbędny do realizacji projektów oraz ich rozliczenia tj. do 31.12.2007r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie opracował projekty działań na rzecz osób bezrobotnych dofinansowany z EFS w ramach SPO RZL

Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą "Znajdź swoje miejsce"

Celem nadrzędnym niniejszego projektu, jest udzielenie młodzieży powiatu gryfińskiego możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie tak, aby nie pozostawali bezrobotnymi.

Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Nowe możliwości"

Celem nadrzędnym niniejszego projektu, jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez możliwie szerokie wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu gryfińskiego w zakresie reintegracji zawodowej.

W związku z przedłużeniem w/w projektów na rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy, jako jednostka organizacyjna powiatu nieposiadająca osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako wnioskodawca. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym winna przedstawić uchwałę organu powiatu zezwalającą na dalszą realizację projektu w 2007r współfinansowanego z EFS i udzielającą pełnomocnictw w tym zakresie:

Dyrektorowi PUP w Gryfinie, Z-cy Dyrektora PUP w Gryfinie i Z-cy Dyrektora PUP w Gryfinie Filia w Chojnie.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do otrzymania dofinansowania projektów, konieczne jest podjęcie uchwały udzielającej pełnomocnictw dla Dyrektora PUP w Gryfinie, Z-cy Dyrektora PUP w Gryfinie i Z-cy Dyrektora PUP w Gryfinie Filii w Chojnie, w zakresie dokonywania wszelkich czynności związanych z:

 • ubieganiem się o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w tym złożenia dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
 • zawarcia umów o dofinansowanie projektów konkursowych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tych umowy,
 • realizacją projektów, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z realizacją projektów oraz z ich rozliczeniem a także zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań,
 • dokonywaniem zmian w projektach w trakcie ich realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL 2004-2006, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów.

data opublikowania: 2006-12-05 13:20:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-05 13:20:57

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.